tailieunhanh - Tổng hợp đề thi thử môn Vật Lý 2011 : Đề số 01

Tham khảo tài liệu 'tổng hợp đề thi thử môn vật lý 2011 : đề số 01', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC đề 1 MÔN VẬT LÝ kHỐI a Thời gian làm bài 90 phút PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 40 câu từ câu 1 đến câu 40 Câu 1 Sau khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng nếu A. tăng độ lớn lực ma sát thì biên độ B. tăng độ lớn lực ma sát thì biên độ tăng giảm C. giảm độ lớn lực ma sát thì chu kì tăng D. giảm độ lớn lực ma sát thì tần số tăng Câu 2 Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T thì khoảng thời gian hai lần liền động năng của vật bằng thế năng lò xo là A. T B. T 2 C. T 4 D. T 8 Câu 3 Chọn phương án SAI khi nói về sự tự dao động và dao động cưỡng bức. A. Sự tự dao động hệ tự điều khiển sự bù đắp năng lượng từ từ cho con lắc. B. Sự tự dao động dao động duy trì theo tần số f0 của hệ. C. Dao động cưỡng bức biên độ phụ thuộc vào hiệu số tần số cưỡng bức và tần số riêng. D. Biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc cường độ của ngoại lực. Câu 4 Một đồng hồ quả lắc được điều khiển bởi con lắc đơn chạy đúng giờ khi đặt ở địa cực Bắc có gia tốc trọng trường 9 832 m s2 . Đưa đồng hồ về xích đạo có gia tốc trọng trường 9 78 m s2 . Hỏi khi đồng hồ đó chỉ 24h thì so với đồng hồ chuẩn nó chạy nhanh hay chậm bao nhiêu Biết nhiệt độ không thay đổi. A. chậm 2 8 phút B. Nhanh 2 8 phút C. Chậm 3 8 phút D. Nhanh 3 8 phút Câu 5 Vật dao động điều hòa với phương trình x 20cos 2rct - k 2 cm t đo bằng giây . Gia tốc của vật tại thời điểm t 1 12 s là A. - 4 m s2 B. 2 m s2 C. 9 8 m s2 D. 10 m s2 Câu 6 Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 50 N m vật có khối lượng 2 kg dao động điều hoà dọc. Tại thời điểm vật có gia tốc 75 cm s2 thì nó có vận tốc 15 3 cm s . Xác định biên độ. A. 5 cm B. 6 cm C. 9 cm D. 10 cm Câu 7 Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương có phương trình lần lượt là x1 10t - k 3 cm x1 cos 10t k 6 cm t đo bằng giây . Xác định vận tốc cực đại của vật. A. 5 cm s B. 20 cm C. 1 cm s D. 10 cm s Câu 8 Tại hai điểm A và B trên mặt nước có 2 nguồn sóng kết hợp ngược pha nhau biên độ lần lượt là 4 cm và 2 cm bước .