tailieunhanh - Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý phản hồi giải ngân nguồn vốn từ lãi suất p7

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý phản hồi giải ngân nguồn vốn từ lãi suất p7', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | - 135 - Ta có 10 . X 1 0 35 - X 1 0 35 - 1 1 PMT 11 11 1 0 35 - 1 1 Bảng Phân tích lãi và von gốc theo phương pháp trả tăng hoặc giảm đều moi ky trả vảo đâu ky von chưâ thu hoi het Ky hạn Giạ trị tại sạn Sô tiền Thạnh tôạn Tiền lại Vón góc Giạ trị tại sạn côn lại 0 0 1 6 2 7 3 8 4 8 5 9 6 7 11 8 13 9 10 Tiền thuê trả vào cuối ky Ta có cóng thức PMT V X 1 i n - S X 1 i - k i n - k n Trong đó PMT Tien thuê tra mói kỳ V Tóng gia trị tai trơ i Lai suất mói kỳ S Gia trị cón lai cuóì kỳ tai trơ k Hê só tang hóặc giam giữa cac định kỳ k 1 thì tiên thuê thảnh toàn tảng dàn k 1 thì tiên thuê thảnh toàn giảm dàn - 136 - Cung xét ví dụ 4 ta có X 1 0 35 10- X 1 0 35 - 1 1 PMT x1 . 10 1 0 35 - 1 1 Bảng Phân tích lãi và von gốc theo phương pháp trả tăng hoặc giảm đều mỗi ky trả vảo đàu ky von chưã thu hoi het Ky hạn Giạ trị tại sạn Sô tiền Thạnh tôạn Tiền lại Vón góc Giạ trị tại sạn côn lại 1 2 3 4 5 6 11 7 8 1 9 15 1 10 1 4 Khách hàng trả trườc một phần gia trị tài sản cuối kỳ chưa thu hoi hết von tài trợ Tiền thuê trà vào đầu kỳ Ta có cóng thức PMT V - F x 1 1 n - S X 1 ọ n 1 3 T Trong đó PMT V i S F Tién thué tra mói kỳ TÓng gia trị tai .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN