tailieunhanh - ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG NHIỆT ĐỘNG

Tham khảo tài liệu 'điều kiện cân bằng nhiệt động', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | trong dó G lã thế đẳng áp moi ở áp suẵt latm từ đo suy ra ft RTlnP Đối vứi một hỗn hợp khí lí tưỏng VI các cấu tử không tương tác với nhau do đó ta có q ft RTlnPị 20 36 trong đo là hóa thế của cấu tử ì ở áp suất latm Pj là áp suất riêng phần của cấu tử i ở nhiệt độ T. Nếu biểu diễn thành phấn cùa hỗn hợp qua nống độ Cị mol 1 hay phân số mol Nị thì hệ thức được viết dưới dạng Aị ị RTlnCị và i it 4- RTlnNj 21. ĐIẾU KIỆN CÂN BẰNG NHIỆT ĐỘNG Trạng thái nhiệt động của một hệ được gọi là cân bàng nếu những thông sổ nhiệt động đặc trưng cho hệ không biển đổi theo thời gian. Trạng thái cản bằng có liên quan tới diếu kiện bẽn ngoài và luôn luôn phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài. Khi các điếu kiện ngoài thay đổi thì trạng thái cân bàng cũ bị phá hủy và trạng thái cân bằng mới được thiết lập ta gọi đó là sự chuyển dịch cân bàng. Trong thực tế tốn tại nhiễu dạng khác nhau của trạng thái cân bàng nhưng ở đây ta chỉ xét tới trạng thái cản bằng bễn. Theo quan điểm nhiệt động trạng thái cân bằng bẻn cùa một hệ là trạng thái mà muốn chuyển nó sang trạng thái cân bàng ít bẽn hơn thì phải tiêu tốn công. Theo quan điểm thống kê trạng thái cân bàng bển là trạng thái có xác suất nhiệt động lớn nhất trong điểu kiện đã cho. Theo quan điểm vật lí cân bàng bén cùng có tính chất động sự thiết lập cân bàng không có nghĩa là mọi quá trình trong do đéu dừng lại mà là các quá trình đo được tiến hành đổng thời theo hai hướng đối lập nhau vói tốc độ như nhau. Vỉ dụ trong quá trình bay hơi cùa chất lỏng nếu điéu kiện bên ngoài không đổi thỉ trạng thái cân bàng sẽ đạt được khi tốc độ bay hơi chất lỏng và tốc độ ngưng tụ hơi bằng nhau. Ấp suất hơi trong trường hợp này là áp suất hơi bão hòa. Bây giờ ta nôi vé diễu kiện cân bằng. Hệ ỏ trạng thái cân bàng là hệ trong diễu kiện cho sản không có khả năng sinh công hữu ích nghĩa là đA 0 do đó từ các hệ thức ta có thể viết điếu kiên cân bàng như sau dU 0 nếu s V const dH 0 nếu s p const dF 0 nếu T V const

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN