tailieunhanh - QCVN 08:2010/BTC

QCVN 08:2010/BTC. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với xuồng cứu nạn. Quy chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển, thủ tục giao nhận, bảo quản và công tác quản lý đối với xuồng nhập kho dự trữ nhà nước. | BỘ TÀI CHÍNH Số 18 2010 TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 01 tháng 02 năm 2010 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI XUỒNG CỨU NẠN Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006 Căn cứ Pháp lệnh Dự trữ quốc gia Căn cứ Nghị định số 196 2004 NĐ-CP ngày 02 12 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia Căn cứ Nghị định số 118 2008 NĐ-CP ngày 27 11 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với xuồng cứu nạn. Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 6 tháng kể từ ngày ký ban hành và thay thế TCN 08 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 40 2006 Qđ-BTC ngày 07 8 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước Thủ trưởng các cơ quan tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc quản lý nhập xuất và bảo quản xuồng cứu nạn có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc các cơ quan tổ chức cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu sửa đổi bổ sung. . Nơi nhận - Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng - Văn phòng Quốc hội - Văn phòng Chủ tịch nước - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Kiểm toán Nhà nước - Văn phòng Ban Chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng - Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ - Các cơ quan Trung ương của các đoàn thể - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính - Các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực - Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp - Công báo Website Chính phủ - Website Bộ Tài chính - Lưu VT TCDT. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Hữu Chí CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCVN 08 2010 BTC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI XUỒNG CỨU NẠN National technical regulation on state reserve of life boat HÀ NỘI - 2010 Lời nói đầu QCVN 08 2010 BTC do Ban soạn thảo Quy .