tailieunhanh - Hướng dẫn sử dụng phần mềm SAP2000 part 3

Nhập các thông số vật liệu như yêu cầu ở đề bài (W = Weight per unit Volumn =2500, E = Modulus of Elasticity = , µ = Poisson’s Ratio = ), các thông số còn lại không cần quan tâm. Click vào nút tam giác bên phải Add I/Wide Flange để mở ra bảng liệt kê các tiết diện có thể khai báo trong SAP2000, để khai báo tiết diện chữ nhật chọn Add Rectangular Sau khi click chọn Add Rectangular, để tạo mới một tiết diện chữ nhật thì click vào nút Add New Property . | . Đặc trưng vật liệu và tiết diện Đặc trưng vặt liệu Define Material . Vật liệu là BTCT nen chon CONC và click vào Modify Show Material . Nhập càc thong so vật liệu như yệu càu ở đệ bài W Weight per unit Volumn 2500 E Modulus of Elàsticity p Poisson s Ràtio càc thong so con lài khong càn quàn tàm. Trang 39 Đặc trưng tiết diện Define Frame Sections. Click vào nut tam giác ben phải Add I Wide Flange để mở ra bảng liệt kệ các tiết diện co thể khải bảo trong SAP2000 để khải bảo tiết diện chữ nhát chon Add Rectangular Sảu khi click chon Add Rectangular để tảo mởi một tiết diện chữ nhảt thì click vảo nut Add New Property. Trang 40 Sau khi click vào Add New Property . Trong hop thoai này càn xàc định càc thong tin - Section name Ten tiết diện tiết diện chữ nhàt D2030. - Material Chon ten cUà vàt liệu cho tiết diện đàng khài bào CONC. - Depth t3 Chieu cào tiết diện theo đơn vị là m - Width t2 Be rộng tiết diện theo đơn vị là m Trang .