tailieunhanh - Tổng hợp đề thi thử môn Hóa 2011 : Đề số 04

Tham khảo tài liệu 'tổng hợp đề thi thử môn hóa 2011 : đề số 04', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐÊ SỐ 04 Thòi gian 90 phút A. PHẦN CHUNG 1. Hòa tan 9 14 gam hợp kim Cu Mg AI bằng một lượng vừa đù dung dịch HC1 thu được 7 84 lít khí X đktc và 2 54 gam chất rắn Y và dung dịch z. Lọc bỏ chất rắn Y cô cạn cẩn thận dung dịch z thu được lượng muối khan là A. 31 45 gam. B. 33 99 gam. c. 19 025 gam. D. 56 30 gam. 2. Hoà tan hoàn toàn m gain AI vào dung dịch HNO3 rất loãng thi thu được hỗn hợp gồm 0 015 mol khí N2O và khí NO phản ứng không tạo NH4NO3 . Giá trị của m là A. 13 50 gam. B. 1 35 gam. c. 0 81 gam. D. 8 10 gam. 3. Hợp chất hữu cơ X mạch hờ chứa c H N trong đó nitơ chiếm 23 73 về khối lượng. Biết X tác dụng với HC1 với tỉ lệ số moi nx nHCl 1 1. Công thức phân tử của X là A. C2H7N. B. C3H7N. c. C3H9N. D. C4H11N. 4. Đốt cháy 6 gam este X thu dược 4 48 lít CO2 dktc và 3 6 gam II2O. X có công thức phân tử nào dưới dây A. C5H10O2 B. C4H8O2 c. C3H6O2 D. C2H4O2 315 5. Cho hai muối X Y thỏa mãn các điều kiện sau X Y không xảy ra phản ứng X Cu không xảy ra phản ứng Y Cu không xảy ra phản ứng X Y Cu xảy ra phản ứng X Y là muối nào dưới dây A. NaNO3 vàNaHCO3 B. NaNO3 và NaHSO4 c. Fe NO3 3 và NaHSO4 D. Mg NO3 2 và KNO3 6. Cho hỗn hợp gom Fe và FeS tác dụng với dung dịch HC1 dư thu được lít hỗn hợp khí ờ điều kiện tiêu chuẩn. Hỗn hợp khí này có tỉ khối so với hiđro là 9. Thành phần theo số moi cùa hỗn hợp Fe và FeS ban đau lần lượt là A. và 60 0 . B. 50 0 và 50 0 . c. 35 0 và 65 0 . D. 45 0 và 55 0 . 7. Cho m gam Cu phản ứng hết với dung dịch HNO3 thu được 8 96 lít đktc hỗn hợp khí NO và NƠ2 có khối lượng là 15 2 gam. Giá trị cùa m là A. 25 6 gam. B. 16 0 gam. c. 2 56 gam. D. 8 0 gam. 8. Phát biểu nào dưới đây không đúng về bản chất quá trình hoá học ờ diện cực trong khi điện phân A. Anion nhường electron ở anot. B. Cation nhận electron ờ catôt. c. Sự oxi hoá xảy ra ờ anot. 1 . Sự oxi hóa xảy ra ở catôt. 316 9. Hai este A B là dẫn xuất của benzen có công thức phân tử là CộHgOi- A và B đều cộng hợp với brom theo tỉ lệ mol là 1 1. A tác dụng với dung dịch