tailieunhanh - CÁC THỂ NHIỆT ĐỘNG VÀ CÁC HÀM ĐẶC TRƯNG

Tham khảo tài liệu 'các thể nhiệt động và các hàm đặc trưng', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 15. Tính biến thiên entropi khi trộn Ikg nưốc đá ỏ 263K và 5kg nước ở 303K trong một bình cách nhiệt. Biết rằng nhiệt nóng chày của nước đá là AHnc 79 67 cal g nhiệt dung đảng áp của no Cp rj 0 482 cal g. K Cp J 1 cal g . K. 16. Tính entropi của khí SO2 ở 263 08K và 1 atm. Biết rằng AHnc 1770 cal mol Tnt 197 64K AHhh 5955 cal mol Ts 263 08K và theo thực nghiệm sự phụ thuộc cùa nhiệt dung vào nhiệt độ như sau T K cp .K-1 T K cn .K-1 15 20 0 860 120 37 p 12 42 25 67 2 861 140 92 13 32 34 87 4 821 162 03 14 46 47 16 6 930 192 03 16 16 60 85 8 727 201 74 20 97 76 98 10 11 240 09 20 79 98 30 11 36 260 86 20 69 17. Chứng minh rằng đối vớỉ 1 mol khí lí tưởng ta co dS CvdlnTV 1 18. Sự chuyển động theo quỹ đạo cùa Quả Dất xung quanh Mạt Trời và sự chuyển động hỗn loan liên tục của các phân tử khỉ có phải lằ những trường hợp cùa động cơ vĩnh cửu do đó không tuân theo các quy luật nhiệt động học không Thi sao 19. Hai vật có nhiệt độ khác nhau đựực nối với nhau bàng một dây dẫn có độ dẫn nhiệt rất nhỏ nhiệt truyền rất chậm từ vật nóng sang vật lạnh cho đến khi đạt được cân bằng. Quá trình đó co phải là thuận nghịch không Tại sao 20. Theo giá trị của các đại lượng nhiệt động đối vối phản ứng H2 O2 H2O trong điều kiện cho sẫn AS 0. Tại sao phản ứng đó co thể xảy ra 21. Đối với quá trình đoạn nhiệt Q 0 5Q 0 do đó dS 0. Thi sao với quá trinh giãn nở đoạn nhiệt khí trong chân không thi AS 0 22. O nhiệt độ nóng chảy vật chất chuyển từ trạng thái rắn sang trạng thái lỏng và hấp thụ một lượng nhiệt Q không thuận nghịch. Đối với quá trình đó có thể viết Q. . AS 7 được không Tại sao 1 nc CHl ƠNG ỈV CÁC THỂ NHIỆT ĐỘNG VÀ CÁC HÀM ĐẶC TRƯNG 18. CÁC PHƯONG PHÁP NHIỆT ĐỘNG Trong nhiệt động học người ta sử dụng hai phương pháp nghiên cứu là phương pháp quá trình vòng hay chu trình và phương pháp thế nhiệt động còn gọi là phương pháp hàm đặc trưng . 1. Phương pháp chu trình. Thực chất của phương pháp chu trình là sự thiết lập một quá trình vòng thuận nghịch thích hợp sao cho .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN