tailieunhanh - QCVN 7:2010/BKHCN

QCVN 7:2010/BKHCN. Quy định kỹ thuật quốc gia đối với thép cốt bê tông. Quy chuẩn này quy định các mức giới hạn các yêu cầu kỹ thuật cho các loại thép làm cốt bê tông, thép dự ứng lực cho thép và bê tông và phủ epoxy cho bê tông cốt thép (sau đây, viết tắt của thép cốt bê tông) và các yêu cầu về quản lý chất lượng của thép làm cốt bê tông được sản xuất tại nhà, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường. | THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM QCVN 7 2010 BKHCN NATIONAL TECHNICAL REGULATION ON STEEL FOR THE REINFORCEMENT OF CONCRETE HA NOI - 2011 QCVN 7 2010 BKHCN 2 QCVN 7 2010 BKHCN NATIONAL TECHNICAL REGULATION ON STEEL FOR THE REINFORCEMENT OF CONCRETE 1. GENERAL Scope of adjustment This regulation specifies the limit levels of technical requirements to the steels for the reinforcement of concrete steels for the and prestressing of concrete and epoxycoated steels for the reinforcement of concrete hereafter abbreviated of steel for the reinforcement of concrete and the requirements on quality management of steels for the reinforcement of concrete manufactured at home imported and circulated on the market. Object of application This regulation applies for the organizations individuals carrying out the manufacture import distribution and use of steels for the reinforcement of concrete the state agencies for management and the relevant organizations and individuals. Explanation of terms For the purpose of this regulation the term below shall be understood following Product lot Steels for the reinforcement of concrete that have the same grade and nominal diameter are manufactured in the same phase and on the same technological line. Goods lot Steels for the reinforcement of concrete that have the same grade and nominal diameter the same marking content are imported distributed and retailed at the same place by an organization or individual. Grade of steel for the reinforcement of concrete Grade of steel for the reinforcement of concrete shall be specified in the national standards TCVN as following - Steel grade of plain bars CB240-T CB 300-T - Steel grade of ribbed bars CB300-V CB400-V CB500-V. Note The first letters CB are the abbreviations for the reinforcement of the concrete. The three following numbers represent the specified value of upper yield strength. The last designation T is the abbreviation for steel plain bars and V - steel .