tailieunhanh - Tổng hợp đề thi thử môn Hóa 2011 : Đề số 03

Tham khảo tài liệu 'tổng hợp đề thi thử môn hóa 2011 : đề số 03', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐÊ SỐ 03 Thòi gian 90 phút A. PHẨN CHUNG 1. Phát biêu nào dưới dây không đúng A. Nguyên tử được cấu thành từ các hạt cơ bân là proton nơtron và electi on. B. Hạt nhân nguyên tử được cấu thành từ các hạt proton và nơtron. c. Vô nguyên tử được cấu thành bời các hạt electron. D. Nguyên tử có cấu trúc đặc khít gồm vó nguyên tử và hạt nhản nguyên tử. 2. Nguyên tử nguyên tố R có tồng số hạt mang điện và không mang điện là 34. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10 hạt. Kí hiệu và vị trí của R chu kì nhóm trong bảng tuần hoàn là A. Na chu kì 3 nhóm IA. B. Mg chu kỉ 3 nhóm HA. c. F chu ki 2 nhóm VILA. D. Ne chu kì 2 nhóm VIIIA. 3. Các nguyên tố X Z 8 Y Z 16 T Z 19 G Z 20 có thể tạo được tối đa bao nhiêu hợp chất ion và hợp chất cộng hóa trị chỉ gồm 2 nguyên tố chỉ xét các hợp chất đã học trong chương trình phổ thông A. Ba hợp chất ion và ba hợp chất cộng hóa trị. B. Hai hợp chất ion và bốn hợp chất cộng hoá trị. c. Năm hợp chất ion và một hợp chất cộng hóa trị D. Bốn hợp chất ion và hai hợp chất cộng hóa trị. 4. lon nào dưới đây không có cấu hình electron của khí hiếm A. Na B. Fe2 c. Al3 D. cr 300 5. Dãy chất nào dưới đây được sắp xếp theo chiều tăng dần sự phân cực liên kết trong phân tử A. HC1 Cl2 NaCl B. NaCl Cl2 HC1 c. Cl2 HC1 NaCl D. Cl2 NaCl HC1 6. Hãy chọn phương án đúng. Đồng có thể tác dụng với A. dung dịch muối sat II tạo thành muối đồng II và giải phóng sắt. B. dung dịch muối sắt III tạo thành muối đồng II và giải phóng sắt. c. dung dịch muối sat III tạo thành muối đồng II và muối sat II . D. không thể tác dụng với dung dịch muối sat III . 7. Cho phản ứng sau Mg HNO3 Mg N 3 2 NO NO2 H2O. Nếu tỉ lệ số mol giữa NO và NO2 là 2 1 thì hệ số cản bang của HNO3 trong phương trình hóa học là A. 12. B. 30. c. 18. D. 20. 8. Để m gam phoi bào sắt A ngoài không khí sau một thời gian biến thành hỗn hợp B có khối lượng 12 gam gồm Fe FeO Fe3O4 Fe2O3. Cho B tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 thấy giâi phóng ra 2 24 lít kill NO duy nhất đktc . Giá trị