tailieunhanh - Phân tích quy trình ứng dụng vận hành các trạm lặp kế hoạch hai tần số cho kênh RF song công phần 1

Việc lắp đặt được tiến hành như sau: - Nối dây với bên ngoài. - Tất cả các dây nối bên ngoài được nối với hợp nối sau khi nó được nối lên kệ với tất cả các module đã được di chuyển. - Các lỗi truy xuất cáp có ở cả hai phía phải và trái của kệ và các điểm cột cáp được đặt ở panel phía bìa, phía đáy và phía hông. - Kết nối nguồn cung cấp: Nguồn cung cấp DC và đất được kết nối hộp bởi một khối trạm nối giá xoay được gắn. | Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng vận hành các trạm lặp kê hoạch hai tân số cho kênh RF song công Trong việc thiết kế một hệ thong liên lạc điểm nối điểm việc tìm hiệu kĩ ve dung lượng cạn thiết lạ rất quan trong. NO lạ nên tạng cho cạc quyết định quan trong ở phạn sạu Phải chu y đến dung lượng phạt sê triển trong vong 10 hoặc 15 năm tởi cung như dung lượng cạn thiết ợ hiện tại. Việc dư đoạn nạy dựạ vạo cạc điểm sạu - Dưạvạo đạc điếm phạt triện dạn so. - Đạc điếm vung thạnh phô nong thon vung nong nghiệp. - Ty lệ phạt triện cuạ cạc hoạt đọng kinh tế. - Toe đo cại thiện điệu kiện song trong tưởng lại. Hệ thống phại được thiết kế đệ cho phệp co thệ nôi rong thệm trong tưởng lại. Tuy nhiện ợ cạc nược đạng phạt triện như ợ thưc trạng nược tạ thượng kho dư đoạn chính xạc dung lượng cạn thiết trong khoạng thợi giạn dại. Do đo khOng nện lạp đạc cạc hệ thong co dung lượng quạ lợn cho cạc yệu cạu cho tượng lại. Sệ kinh tế hợn khi chon cạc thiết bị co dung lượng nho ợ giại đoạn đạu tiện vạ nếu dung lượng nạy khOng đạp ưng được sạu khi sư dung vại nạm hệ thong co thế thạy thế bợi mọt hệ thong khạc cO dung lượng lợn hợn cOn hệ thong cu được dung ợ tuyến cạn dung lượng nhO hợn. Nện đOi khi xây dưng mOt hệ thong vưạ phại vạ dệ dạng thạy thế khi cO ky thuật mợi trong tượng lại thì kinh tế hợn. 2 BƯỚC 2 CHON BANG TAN SO VO TUYEN SƯ DUNG. Đôi với các ứng dung cua kỹ thuật Viba băng tang hoạt động cua no nam trong khoang tứ 1GHz đến 15GHz. Trong đô cấc tan so vô tuyến đứỢc cấp phất cho cấc dịch vu xấc định đứỢc qui định bới cấc luât vo tuyến. Chung ta quan tam đến dai tan tứ 800MHz - 6425MHz va 7900MHz - 8100MHz. Luât vo tuyến mo ta luât cấm đoan cua hệ thong tram mặt đất sứ dung cấc bang tan so nay vì chung chia bang tan với dịch vu liên lac vế tinh. Trong trứớng hớp nay cong suất bức xa hiếu dung cua may phất va antến trong hế thong L S khong vứỢt qua 55 dBw hoặc cong suất đứa đến antện khong đứỢc vứỢt qua 13dBw. Cấc yếu to quan trong khấc trong viẹc gan định tan so bao gom

TỪ KHÓA LIÊN QUAN