tailieunhanh - Giáo trinh hàng hải kỹ thuật : Dẫn đường hàng hải bằng vệ tinh part 10

Máy thu phải nhận được tín hiệu của ít nhất ba vệ tinh để tính ra vị trí hai chiều (kinh độ và vĩ độ) và để theo dõi được chuyển động. Khi nhận được tín hiệu của ít nhất 4 vệ tinh thì máy thu có thể tính được vị trí ba chiều (kinh độ, vĩ độ và độ cao). Một khi vị trí người dùng đã tính được thì máy thu GPS có thể tính các thông tin khác, như tốc độ, hướng chuyển động, bám sát di chuyển, khoảng hành trình, quãng cách tới điểm đến, thời. | POR - Pacific Ocean Region Vùng Thái Bình Dương vùng bao phủ của vệ tinh INMARSAT. Port Operation Service Dịch vụ hoạt động trong cảng - Dịch vụ hàng hải di động trong cảng hoặc gần cảng giữa các trạm bờ và đài tàu hoặc giữa các đài tàu vổi nhau nơi mà các bản tin bị hạn chế do liên quan tới hoạt động điều hành di chuyển và an toàn của tàu thuyền trong trường hợp khẩn cấp liên quan tới an toàn của con người. Nó không bao gồm quan hệ liên lạc công cộng. Positioning Định vị - Xác lập vị trí điạ lý của đơn vị bị nạn bình thường được diễn tả bằng đơn vị đo độ và phút của Kinh Vĩ độ . Preventive Actions Hành động dự phòng - Thu nhập sắp xếp và phổ biến thông tin hoặc thực hiện các hành động khác một mặt giúp cho việc làm giảm thiểu sô lượng sự cố tai nạn mặt khác khi tai nạn xuất hiện nó giúp tạo điều kiện thuận lợi cứu nạn hoặc xúc tiến hoạt động Tìm Cứu SAR. PV- Pilot Vessel Tàu hoa tiêu. QTG Request QTG Yêu cầu hoặc thừa nhận từ đó về việc phát các tín hiệu vô tuyến cho việc sử dụng hoặc kiểm tra máy vô tuyến tìm phương DF. R. Trạm bờ cung cấp dịch vụ QTG. Radiolocation-Satellite-Service Dịch vụ vệ tinh vô tuyến sử dụng với mục đích định vị vô tuyến. Radio Regulations Những điều luật vô tuyến điện đã có hiệu lực theo Công ước Viễn thông Quốc tế. Radiotelegraph auto alarm Báo động vô tuyến điện báo tự động -Thiết bị thu nhận báo nạn tự động hồi đáp tín hiệu báo động vô tuyến và xác nhận tín hiệu báo động vô tuyến này. RC - Non-Directional Radiobeacon Tiêu vô tuyến phát vô hướng. RD - Directional Radiobeacon Tiêu vô tuyến phát định hướng. Rescue Co-ordination Centre RCC Trung tâm phôi hợp cứu nạn - Đơn vị chụi trách nhiệm tăng cường hiệu quả tổ chức các dịch 99 vụ tìm kiếm và cứu hộ và phôi hợp hướng dẫn chỉ đạo các hoạt động Tìm Cứu trong vùng tìm cứu SAR. Rescue unit Đơn vị cứu nạn - Là 1 đơn vị gồm có những người đã được huấn ỉuyện và các thiết bị thích hợp để phục vụ cho việc Tìm Cứu SAR. Responsible Operator Position ROP Vị trí điện báo viến đương trách - Là vị .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN