tailieunhanh - Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý phản hồi giải ngân nguồn vốn từ lãi suất p5

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý phản hồi giải ngân nguồn vốn từ lãi suất p5', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | - 119 - Phương thức cho vay trên có ưu điểm là khách hàng không trực tiếp nhận tiền vay cho nên trành đươc tình trang sử dung tiên vay sai mục đích dàn tơi rui ro xày ra ngoai tam kiềm soàt cua ngan hang. Khàch hang cung tranh đươc tình trang phai tìm mua càc yếu to đàu vào vơi già cao cho nên cong viêc sàn xuất thuàn tiên hơn tao dấu hiêu tot cho viêc hoàn trà nơ ngàn hàng. Mô hình Cho vay có sự tham gia của ben tiêu thụ nong san Chu thích 1 Xàc làp quan hê tín dung giữa khàch hàng và ngàn hàng 2 Ngàn hàng cho vay 3 Khàch hàng chuyên giao nong sàn cho cong ty tiêu thu nong sàn 4 Cong ty tiêu thu nong sàn bàn hàng đê trà nơ cho ngàn hàng so tiên trong hơp đong tín dung hình thành trong bươc 1 Phương thức trên co ứu điếm là giup ngươi vay giai quyết đươc khau tiêu thu hàng hoà nong sàn. Già nong sàn lên xuong that thương nhiêu khi đêm lài nhứng ton that lơn cho nong dàn thong qua viêc vay ngàn hàng mà giai quyết đươc khau tiêu thu trà nơ vay là một lơi thế khong nho giup càc ngàn hàng khàc phuc đươc tình trang nơ xàu trong cho vay nong nghiêp. . Mó hình cho vay gian tiêp Thêo mo hình này khàch hàng co nhu càu vay thương khong trực tiếp liên hê vơi ngàn hàng mà hoàn toàn giàn tiếp liên hê thong qua to chưc trung gian như to hơp tàc vay von hoàc mọt cong ty kinh doanh nong nghiêp. wdientu. org - 120 - Mo hình Cho vay thông qua to hơp tác vay von Việc thực hiện cho vay thông qua các tổ hợp tác vay von giup ngân hàng khac phục được tình trang cô quà nhiệu môn vay nhô lệ. Thông qua tổ hợp tác ngàn hàng dệ dang hôn trông qua trình tham định chô vay giam sat va thu nợ. Tư đô ha thấp chi phí tô chưc chô vay ợ những khu vực cô qua nhiều hô sô vay nhô lệ. Mô hình Cho vay thông qua to chức trung gian Chu thích 1 Ngan hang chô tô chức trung gian vay 2 Tô chưc trung gian cung ứng cac yếu tô đau vaô chô hô nông dan 3 Nông dan giaô hang hôa nông san chô tô chưc nay 4 Tô chưc nay tiệu thu hang hôa nông san trện thị trượng 5 Tra nợ ngan hang -

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG