tailieunhanh - QCVN 4:2009/BKHCN

QCVN 4:2009/BKHCN. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử. Quy chuẩn kỹ thuật này quy định các yêu cầu về an toàn và yêu cầu về quản lý đối với các thiết bị điện và điện tử được quy định trong Danh mục tại Phụ lục của Quy chuẩn kỹ thuật này. Danh mục này có thể được sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCVN 4 2009 BKHCN QUY CHUẢNKỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ National technical regulation on safety for electrical and electronic appliances HÀ NỘI - 2009 Lời nói đầu QCVN 4 2009 BKHCN do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử biên soạn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 21 2009 TT-BKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. QUY CHỤẢNKỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ National technical regulation on safety for electrical and electronic appliances 1. QUY ĐỊNH CHUNG . Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn kỹ thuật này quy định các yêu cầu về an toàn và yêu cầu về quản lý đối với các thiết bị điện và điện tử được quy định trong Danh mục tại Phụ lục của Quy chuẩn kỹ thuật này. Danh mục này có thể được sửa đổi bổ sung hủy bỏ theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. . Đối tượng áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các tổ chức cá nhân sau đây gọi tắt là Doanh nghiệp sản xuất nhập khẩu phân phối và bán lẻ các thiết bị điện điện tử quy định tại Phụ lục của Quy chuẩn kỹ thuật này các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức cá nhân khác có liên quan. . Giải thích từ ngữ Trong Quy chuẩn kỹ thuật này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau . Thiết bị điện và điện tử là các thiết bị được nối trực tiếp hoặc qua ổ cắm đến nguồn điện hạ áp sử dụng trong gia đình trong thương mại và ở những nơi có mục đích sử dụng tương tự không bao gồm các thiết bị y tế và các thiết bị viễn thông . . Nguồn điện hạ áp là nguồn điện áp từ 50 V đến 1000 V xoay chiều và điện áp từ 75 V đến 1500 V một chiều. 2. YÊU CẦU VỀ AN TOÀN Các thiết bị điện và điện tử quy định trong tại Phụ lục của Quy chuẩn kỹ thuật này phải bảo đảm an toàn phù hợp với các tiêu chuẩn quốc gia TCVN tương ứng như sau Dụng cụ điện đun nước nóng tức thời phải phù hợp với quy định tại