tailieunhanh - Tổng hợp đề thi thử môn Hóa 2011 : Đề số 02

Tham khảo tài liệu 'tổng hợp đề thi thử môn hóa 2011 : đề số 02', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐÊ SỐ 02 Thời gian 60 phút A. PHẦN CHUNG 1. Đốt cháy hoàn toàn ancol no. dơn chức mạch hở A thu dược gam CO2 và 3 6 gam H2O. Công thức phàn từ của A là A. CH3OH. B. C2H5OH. c. C3H5OH. 1 . C3H7OH. 2. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo của aniin có công thức phân tư C4H11N A. 7 B. 8 c. 9 D. 10 3. Nhận xét nào dưới đây là đúng A. Phenol có tính axit mạnh hơn etanol. B. Phenol có tính axit yếu hơn etanol. c. Phenol không có tính axit. D. Phenol có tính bazơ yếu. 4. Trang hòa 9 gam một axit no. đơn chức mạch hờ X bang lượng vừa đủ NaOH thu được 12 3 gam muối. Công thức của X là A. IICOOII. B. CH3COOH. C. C2H5COOH. D. C3II7COOII. 288 5. Đốt cháy hoàn toàn 0 1 mol este X rồi dẫn sàn phàm cháy vào dung dịch Ca OH 2 dư thu được 20 gam kết tủa. Công thức của X là A. HCOOCH3. B. CII3COOCII3. c. IICOOC2II5. D. CH3COOC2H5. 6. Chất X có công thức phàn từ C4H8O2 tác dụng với NaOII tạo thành chất Y có còng thức phàn từ C yOaNa. X là loại chất nào A. Ancol B. Axit c. Este D. Không xác định được 7. Axit acrylic CH2 CH COOH không tham gia phán ứng với A. Na2CC 3. B. dung dịch Br2. c. NaNO3. D. H2 Ni t . 8. Neu cho glixerol glixerin tác dụng với axit axetic thi có thể tạo thành tối đa bao nhiêu loại este A. 3 B. 4 c. 5 D. 6 9. Để phân biệt glucozo glixerol glixerin và saccarozo có thể dùng thuốc thư nào dưới đây A. Cu OH 2 OH B. Dung dịch AgNO3 NH3 c. Dung dịch NaOII D. Na kim loại 289 10. Để tráng một số gương soi người ta đun nóng dung dịch chứa 270 gam glucozo với lượng vừa đù dung dịch AgNOs trong NH3. Khối lượng bạc đa sinh ra là bao nhiêu Biết các phân ứng xảy ra hoàn toàn A. 81 gam B. 162 gam c. 324 gam D. 648 gam 11. Một amino axit A có ba nguyên tử c trong phàn tử. Biết 1 mol A phân ứng vừa đủ với 2 moi NaOH nhưng chỉ phân ứng vừa đủ với 1 mol HC1. Công thức cấu tạo cùa A là H3C----CH----COOH A. I. nh2 HOOC------CH---COOH B. I nh2 H2C----CH2---COOH c I. nh2 HOOC------CH---CH2 COOH D. ĩ nh2 12. Đỏt cháy hoàn toàn một lượng polietilen sản phẩm cháy lân lượt cho đi qua binh 1 .