tailieunhanh - Tổng hợp đề thi thử môn Hóa 2011 : Đề số 01

Tham khảo tài liệu 'tổng hợp đề thi thử môn hóa 2011 : đề số 01', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | http http Download Ebook Chuyên Nghiệp Nhất VN Phần thứ hai GIỚI THIỆU MỘT SỐ MẪU ĐÊ TRẮC NGHIỆM ĐÊ SỐ 01 Thòi gian 60 phút A. PHẦN CHUNG 1. Chất hữu cơ X có còng thức phản tử C4II10O. số lượng các đồng phàn của X có phân ứng với Na là A. 4. B. 5. c. 6. D. 7. 2. X là hợp chất thơm có công thức phàn tử C HsO. số đong phân của X có phân ứng với NaOH là A. 2. B. 3. c. 4. D. 5. 3. Cho 15 gam hỗn hợp 3 atnin đơn chức bậc một tác dụng vừa đu với dung dịch HCI 1 2 M thi thu được gam muối. Thể tích dung dịch HCI phai dùng là A. 0 8 lít. B. 0 08 lít. c. 0 4 lít. D. 0 04 lít. 276 4. Đốt cháy hỗn hợp các este no đơn chức cho kết quả nào sau đây A- Hfĩ2o nco2 nfỉ2o co2 c. n 2 J CC 2 D. Không xác định được. 5. Cho hỗn hợp gồm 0 1 mol HCOOH và 0 2 mol HCHO tác dụng với dung dịch AgNCh NHs dư thi khối lượng Ag thu được là A. 108 0 gam. B. 10 8 gam. c. 216 gam. D. gam. 6. Khối lượng CuO cần phải lấy đề tác dụng vừa đủ với 39 gam CH3COOH là A. 23 gam. B. 21 gam. c. 25 gam. 1 . 26 gam. 7. Thủy phân este E có công thức phàn tử C4HSO2 có mặt H2SO4 loãng thu được hai sân phàm hữu cơ X Y chi chứa các nguyên tố c H O . Từ X có thề điều chế trực tiếp Y bằng một phan ứng duy nhất. X có công thức cấu tạo là A. HCOOH. B. CH3COOH. c. C2H5OH. D. CH3CH2CH2OH. 8. Có bao nhiêu trieste cùa glixerol glixerin chứa dong thời 3 gốc axit C17H35COOIL C17H33COOH và C15I-I31COOII A. 1 B. 2 c. 3 D. 5 277 9. Đê phân biệt dung dịch các chất riêng biệt gồm tinh bột saccarozơ glucozo người ta dùng một thuốc thử nào dưới đây A. Dung dịch iot B. Dung dịch HC1 c. Cu OH 2 OH D. Dung dịch AgNCh NHa 10. Cho glucozo lên men thành rượu etylic. Toàn bộ khí co2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dung dịch Ca OH 2 dư tạo ra 40 0 gam kết tủa. Nếu hiệu suất của quá trinh lên men là 60 0 thỉ khối lượng glucozo da dùng là A. 21 6 gam B. 36 0 gam c. 60 0 gam D. 120 0 gain 11. Đốt cháy hoàn toàn a mol amino axit X thu được 2a mol CO2 và a 2 mol N2. Công thức cấu tạo