tailieunhanh - Radionuclide Concentrations in Foor and the Environment - Chapter 6

Sản xuất điện hạt nhân tạo ra một lượng lớn các hạt nhân phóng xạ nhân tạo, có thể được tập trung thông qua việc tái chế thành chất thải phóng xạ. các nhiều ứng dụng của phóng xạ trong công nghiệp, y học, và nghiên cứu sử dụng số lượng lớn các đồng vị phóng xạ nhân tạo. Cuối cùng, một số ngành công nghiệp thông thường (nhà máy phốt phát và khai thác dầu) tập trung tự nhiên xảy ra phóng xạ vật liệu (định mức) trong dư lượng của họ. Những hoạt động này chịu trách nhiệm thường xuyên và tình cờ phát. | 6 Radionuclide Transport Processes and Modeling C. M. Vandecasteele CONTENTS Transport in the Atmospheric The Gaussian The Gaussian Model Applied to Radiological Dispersion Parameters of the Gaussian Model .163 Important Limitations of the Gaussian Model. 163 Long-Range Dispersion Plume Depletion . 166 Radioactive Decay . 167 Wet Dry Deposition. 167 Transfer in Terrestrial Food Chains .168 Direct Contamination of the Dry Wet Retention of Radionuclides Deposited on Indirect Contamination of Interaction of Radionuclides with Root Radionuclide Retention in Translocation within Plants. 177 Transfer to Animals .178 Contamination by Inhalation .178 Contamination by Ingestion. 178 Distribution in the Animal .179 153 2007 by Taylor Francis Group LLC 154 Radionuclide Concentrations in Food and the Environment Transport in Aquatic Transport and Dispersion of Radioactivity in Aquatic Transport in Transport in Transport in the Marine Transport in Partition Between the Liquid and Solid Contamination of the Modeling the Transfer of Model Roles and Uses .196 Model Definition of the Relevant Formulation of the Conceptual Development of the Mathematical Estimation of Parameter Calculation of Model Uncertainties and Errors Associated with Model

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN