tailieunhanh - Hướng dẫn sử dụng phần mềm SAP2000 part 1

SỰ PHÁT TRIỄN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM NGÀNH XÂY DỰNG Cùng với xu hướng ngày càng phát triễn của khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Xây dựng, quá trình tự động hóa tính toán và thiết kế với sự hỗ trợ của máy tính bằng các phần mềm chuyên dụng đã được triễn khai áp dụng rộng rãi ở nước ta. Trong những năm 1980 trở lại đây, công nghệ máy tính đã có những bước phát triễn mạnh mẽ, nó góp phần thúc đẩy nghiên cứu và phát triển công nghệ trên thế giới trong hầu hết. | Chương 1 GIỚI THIỆU PHAN MEM SAP2000 1 Sự PHAT triện cong nghệ PHAN mem ngAnh xAy DựNG Cùng với xu hướng ngày càng phát triễn của khoa học và cong nghệ trong lĩnh vực Xày dựng quà trình tự đọng hoa tính toàn và thiết kế với sự ho trớ cùà mày tính bàng càc phàn mễm chuyện dung đà đước triễn khài àp dung rộng rài ớ nước tà. Trong những nàm 1980 trớ lài đày cong nghệ mày tính đà co những bước phàt triễn mạnh mễ no gop phàn thúc đày nghiến cựu và phàt triễn cong nghễ trễn thế giới trong hàu hết càc lĩnh vực khoà hoc kĩ thuàt. Trong lĩnh vực xày dựng cong nghễ mày tính cung đà đước ứng dung rông rài bào gom càc phàn mễm vễ quàn lí xày dựng kinh tế xày dựng phàn tích noi lực kết cấu thiết kế kết cấu thễp và kết cấu bễ tong cốt thễp thiết kế và thế hiến bàn vễ ky thuàt . Thễo xu hướng hoi nhàp càc phàn mễm tính toàn quàn lí thuọc chuyễn ngành xày dựng đà đước du nhàp từ nước ngoài và đước ứng dung khà rong rài bễn cành sự phàt triển cuà hễ thong phàn mễm trong nước. Tuy nhiễn càc phàn mếm nước ngoài co nhiễu vấn đễ chưà tướng thích với tiễu chuẩn Viết Nàm nễn mọt so chỉ ton tài trong giới hàn thàm khào hoặc chưà khài thàc hết khà nàng tự đọng ho à cuà chướng trình. Càc phàn mếm trong nước đàng phàt triến khà mành mễ và rong rài nhưng vàn con mọt so bàt lới đo là chưà co sự thong nhàt trong hướng phàt triễn càc phàn mễm đà phàn tự phàt khà nàng ứng dung thực tễ cuà càc chướng trình vàn con hàn hễp chưà co sự đành già hày thẩm định cuà cớ quàn thàm quyến cung như chưà co chính sàch bào họ phàn mễm thỏà đàng. Chính vì những yếu to trễn họi thào phàt triến cong nghễ thong tin cho ngành xày dựng đến 2010 đà đưà rà càc muc tiễu phàt triến đo là viễc chuàn ho à càc chướng trình tính toàn quàn lí và thàm định lài càc chướng trình phàn mễm đà viết và đàng đước sử dung. Đầy mành hớn viễc àp dung cong nghễ thong tin trong quàn lí và sàn xuất. Ngày này càc chướng trình phàn tích nọi lực và thiết kế kết càu đà co những bước tiễn vướt bàc và ràt phong phu vế so lướng ràt mành trong quà