tailieunhanh - Giáo án Đại Số lớp 8: BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN

I. MỤC TIÊU - HS được giới thiệu về bất phương trình một ẩn, biết kiểm tra một số có là nghiệm của bất phương trình một ẩn hay không - Biết viết dưới dạng kí hiệu và biểu diễn trên trục số tập nghiệm của các bất phương trình dạng x a; x a ; x a II. CHUẨN BỊ GV: Bảng phụ, thước HS : thước III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Hoạt động của GV Hoạt động của HS | BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẢN I. MỤC TIÊU - HS được giới thiệu về bất phương trình một ẩn biết kiểm tra một số có là nghiệm của bất phương trình một ẩn hay không - Biết viết dưới dạng kí hiệu và biểu diễn trên trục số tập nghiệm của các bất phương trình dạng x a x a x a x a II. CHUẨN BỊ GV Bảng phụ thước HS thước III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Hoạt động của GV Hoạt động của HS HĐ1 Kiểm tra bài cũ 5 phút GV chữa bài tập 14 40 sgk GV gọi HS nhận xét và cho điểm HS cho a b Hãy so sánh 2a 1 2b 1 áp dụng t c 2a 1 2b 3 Vì 2a 1 2b 1 mà 2b 1 2b 3 Hoạt động 2 Bài mới 35 phút GV Nghiên cứu ví dụ ở bảng phụ. Nếu gọi số vở Nam mua là x thì x tho ả mãn hệ thức nào Là bất phương trình giới thiệu nghiệm vế trái vế phải của bất phương trình Hãy cho biết vế trái vế phải của bất phương trình x2 6x -5 Chứng tỏ 3 4 5 là nghiệm còn 6 không là nghiệm bất phương trình 1. Mở đầu sgk HS đọc vd Hệ thức 2200x 4000 25000 1 a HS Vế trái x2 Vế phải 6x - 5 b Thay x 3 vào bất phơng trình VT VP VT 9 VP 18 - 5 13 x 3 là một nghiệm của bpt Thay x 4 vào bất phương trình Vt VP GV tổ chức cho HS hoạt động cá nhân ít phút sau đó đứng tại chỗ trả lời VT 16 Vp 19 x 4 là một nghiệm của bpt Thay x 5 vào bất phương trình VT VP VT 25 VP 25 x 5 là một nghiệm của bpt Thay x 6 vào bất phương trình 36 31 không thoả mãn bất phương trình. x 6 không là nghiệm của bất phương trình GV Tập nghiệm của bất phương trình là gì GV Giải bất phương trình là tìm tập nghiệm đó 2. Tập nghiệm của bất phương trình HS là tập hợp các nghiệm của bất phương .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.