tailieunhanh - Phương pháp giải bài tập Hóa ôn thi tốt nghiệp và đại học

Tham khảo tài liệu 'phương pháp giải bài tập hóa ôn thi tốt nghiệp và đại học', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | http . com Download Ebook Chuyên Nghiệp Nhất VN Phương pháp giải bài tập Hoá Học - THPT A. Phương pháp bảo toàn. 1. Bảo toàn điện tích -Nguyên tắc Tổng điện tích dương luôn bằng tổng điện tích âm vè giá trị tuyệt dối. Dung dịch luôn trung hòa về điện. -Các ví dụ Ví dụ 1 Dung dịch A chứa các ion Na a mol HCO3 b mol CO32- c mol SO42- d mol .Để tạo ra kết tủa lớn nhất người ta dùng 100 ml Ba OH 2 x mol l. Tính X theo a b. Giải HCO3- OH- --- CO32- H2O b -- b Ba2 CO32- --- BaCO3 Ba2 SO42- --- BaSO4 Dung dịch sau PU chỉ có Na ban đầu là a mol. Vậy để dung dịch trung hòa về điện thì cấn a mol OH- trong khi đó đã tiêu tốn b mol OH- ở trên. Vậy nOH- a b mol . x a b 0 2. 2. Bảo toàn khối lượng -Nguyên tắc Trong PƯHH thì tổng khối lượng các sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia PƯ. Khi cô cạn dung dịch thì khối lượng hỗn hợp muối thu được bằng tổng khối lượng các cation kim loại và anion gốc axit. -Các ví dụ Ví dụ 1 Cho từ từ một luồng khí CO qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp Fe và các oxit của Fe đun nóng thu được 64 gam Fe khi đi ra sau PƯ tạo 40 gam kết tủa với dung dịch Ca OH 2 dư. Tính m. Giải Ta có nCO2 nCaCO3 40 100 0 4 mol mCO m mFe mCO2 mà nCO pư nCO2 0 4 nên m mFe mCO2 - Mco 64 0 - 0 70 4 g Ví dụ 3 Một dung dịch chứa 0 1 mol Fe2 0 2 mol Al3 x mol Cl- và y mol SO4 2-Tính x y biết rằng cô cạn dung dịch thu được 46 9 gam chất rắn khan. Giải Theo định luật bảo toàn khối lượng 1 2 35 5x 96y 46 9 Theo định luật bảo toàn điện tích 0 0 x 2y Giải hệ phương trình x 0 2 y 0 3 Ví dụ 4 Đun 132 8 gam hỗn hợp 3 rượu no đơn chức với H2SO4 đặc thu dược 111 2 g hỗn hợp 6 ete có số mol bằng nhau. Tính số mol mõi ete. Giải Theo ĐLBT khối lượng mrượu mete mH2O --- mH2O mrượu - Mete 132 5 - 111 2 21 6 g trong PƯ ete hóa thì nete nH2O 21 6 18 1 2 mol Số mol mỗi ete là 1 2 6 0 2 mol Ví dụ 5 Hòa tan hoàn toàn 23 8 gam hỗn hợp hai muối cacbonat của kim loại hóa trị I và II vào dung dịch HCl đủ thu được 0 2 mol CO2. Tính khối lượng muối mới .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.