tailieunhanh - html5 designing rich internet applications visualizing the web phần 5

on số 2,29 thông qua 2,31 cho thấy một số ví dụ về biên giới-bán kính. Khi bạn tăng biên giới-bán kính, bạn cũng sẽ phải bổ sung thêm phong cách, chẳng hạn như đệm, để đảm bảo rằng biên giới của bạn không cắt giảm thông qua văn bản được hiển thị trong hình 2,31 cho các ví dụ về biên giới bán kính 45-pixel. | PICTURE CSS3 91 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Nam porta lacus in cursus cursus justo purus fringilla nisi quis cursus uma veEt vel feEs. Nulla ac mi. Phaselhis sodales dui vd tortor. Praesent dignissim. Vestibulum vulputate nibh rutrum purus. Nulla ante. Sed porta. Vestibuhun commodo mi nee tincidunt laoreet uma risus prnare Ebero in ãnperdiet sapien enim vel nisi. -moz-border-radius 10px -webkit-border-radius 10px Figure Layers can now have rounded corners. The standard is currently only in the proposal stage and has not been adopted by all web browsers. For this reason you need to add two border-radius style descriptions one for FireFox -moz-border-radius and one for Safari Chrome -webkitborder-radius . Changing the value of the border-radius will change the size of the border. For instance Èrem ipsum dolor SUS justo purus tales dni vel tort I Border-radius 15 px Border-radius 25 px Border-radius 45 px Figures through shows some border-radius examples. As you increase the border-radius you will also have to add additional styles such as padding to ensure that your border does not cut through the text as is shown in Figure for the example of a 45-pixel border-radius. Here is how you can add padding to manage your style. Figure The border-radius controls how round the corners are. Lorem tpsum dol cursus justo puru Figure A border-radius of 25 pixels. p style -moz-border-radius 45px -webkit-border-radius 45px border 4px solid FF0000 padding 12px Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Nam porta lacus in cursus cursus justo purus fringilla nisi quis cursus urna velit vel felis. Nulla ac mi. Phasellus sodales dui vel tortor. Praesent dignissim. Vestibulum vulputate nibh rutrum purus. Nulla ante. Sed porta. Vestibulum commodo mi nec tincidunt laoreet urna risus ornare libero in imperdiet sapien enim vel nisi. p Figure shows how the content looks. oretn ipsum dole ursus justo purus odales dui s

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.