tailieunhanh - Ôn thi Lý: Phần dao động cơ học

Tham khảo tài liệu 'ôn thi lý: phần dao động cơ học', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | PHAN DAO ĐỘNG Cơ HOC A. Dao đông điều hòa va con lắc lò xo Dao động điều hòa la chuyền động cò phường trình tuan thềò qui luạt sin hoặc cosin thềò thời gian x Asin œt 9 dx Vận tôc tức thơi v œAcos œt 9 dt Ax x - x. Vận tôc trung bình vTB At t2 - t1 D. Gia toc tức thơi a -œ2Asin œt 9 dt Av Gia tôc trung bình aTB At Hệ thưc độc lạp œ2 A2 œ2 x2 v2 a - œ2x Chiệu dai quĩ đao bang 2A Quang đương đi trong 1 chu kỳ la 4A I. Độ biến dang tai vị trí can bang thang đứng p 1 f0 mg KAl haỳ Al mg K B. C. E. F. G. H. Al lo O-A f .í ----- O K P O A J. Chu kỳ T 2n với phương nam ngang K. Độ biến dạng khi con lac nằm trên mặt phang nghiêng 1 góc a so mgsin a Al _ K L. Chiêu dằi tại vị trí cằn bằng lCB l0 Al M. Chiêu dằi tói đa lmằx l0 Al A N. Chiêu dằi tói thiêu lmin l0 Al - A Tằ suỳ ra lCB lmằx lmin O. Cơ nằng E Et Eđ 1KA2 Vơi Eđ 1 KA2cos2 œt 9 Ecos2 œt 9 Et 2KA2sin2 œt 9 Esin2 œt 9 P. Dằo đOng điêu hoằ co thê xêm như hình chiếu cuằ mọt chuyên đOng tron đêu lên mọt đương thằng nằm trong mằt phằng cuằ quĩ đằo Aa Tằn so goc œ cuằ dằo đông điêu hoằ bằng vật toc goc œ cuằ chuyên đông tron đều. Thời gian At chuyền động cua vật trền cung tròn bằng thời gian At dao động điều hòa di chuyền trền trục Ox. Q. Lực phục hoi fPH là lực tác dụng lên vật dao động điều hòa khi no co li độ x so vôi vị trí cân bằng Fph -Kx -KAsin t 9 Tai vị trí càn bàng x 0 nên fmin 0 Tai vị trí biên xmax A nên fmax KA R. Lực đan hoi fĐH -Kx Với x la đo biến dang cUa lo xo Vê đo lớn fĐH I Kx 1. Khi lo xo trêo thang đựng Tại vị trí can bang thang đựng x Al mg nên K f K Al Chon trục Ox chiêu dựơng hựớng .vuông tai li đo x1 fj K Al xi K Al Asin fflt1 9 Gia trị cực đai lực kêo fmax kêo K Al A Gia trị cực tiêu phụ thuọc vao Al so vơi A a Nêu A Al thì fmin K Al - A b Ngựơc lai A Al thì fmin 0 luc vạt chay ngang vị trí lo xo co chiêu dai tự nhiên. Khi vat lên cao nhất lo xo nên cực đai x max A - Al sinh lực đay đan hoi cực đai fmax đay K A - Al Do fmax kêo fmax đay nên khi chỉ noi đến lực đan hoi cực đai la noi lực cực đai

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    186    1    11-06-2023
12    155    0    11-06-2023
108    154    0    11-06-2023
7    188    2    11-06-2023
13    155    0    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.