tailieunhanh - Ôn thi ĐH lý: Cơ học vật rắn 12 (Vấn đề 1)

Tham khảo tài liệu 'ôn thi đh lý: cơ học vật rắn 12 (vấn đề 1)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | VAN NEi 1 CHUYElN noIng quay CUA VAT RAN QUANH 1 TRUC COl NONH Bai 1 Moit cainh quait daii 20cm quay vôii toic noi goic khoing noil w 94rad s. Toic noi daii cuia 1 nieim ôi vanh cainh quait bang A. 37 6m s B. 23 5m s C. 18 8m s D. 47m s Bai 2 Hai hoc sinh A vai B noing trein chiec ni quay trong A ngoaii rìa B ôi caich taim 1 noia bain kính. Phait bieiu nao sau naiy lai nuing A. Wa Wb gA gB B. Wa Wb gA gB C. Wa Wb gA 2gB D. Wa Wb gA gB Bai 3 Moit chait nieim ôi trein malt vait rain caich truic quay 1 khoaing R. Khi vait rain quay neiu quanh truic nieim noi coi toic noi daii lai v. Toic noi goic cuia vait rain lai A. w B. w C. w D. w R R v Bai 4 Bainh nai cuia mot noing cô töl luic khôii noing nein luic naît toic noi goic 140 rad s phaii malt 2 s . Bieit noing cô quay nhanh dan neiu. Goic quay cuia bainh nai trong thôli gian trein lai A. 140 rad B. 70 rad C. 35 rad D. 35p rad Bai 5 Moit bainh xe quay nhanh dain neiu quanh truic. Luic t 0 coi toic noi goic 5 rad s. Sau 5 s toic noi goic cuia noi taing lein nein 7 rad s. Gia toic goic cuia bainh xe lai A. 0 2 rad s2 B. 0 4 rad s2 C. 2 4 rad s2 D. 0 8 rad s2 Bai 6 Roto cuia moit noing cô quay neiu cöi moii phut quay nôôc 300 vong trong 20 s roito quay nôôc 1 goic bang A. 31 4 rad s B. 314 rad s C. 18 84 rad s D. 18840 rad s Bai 7 Moit cainh quat cuia mat phait niein chaiy bang söic gioi coi nôông kính 80m quay vôii toic noi 45vong phuit. Toic noi cuia 1 nieim naim ôi vang cainh quait lai A. 18 84 m s B. 188 4 m s C. 113 m s D. 11304m s Bai 8 Tail t 0 moit bainh xe naïp bat naiu quay quanh 1 truïc vôii gia toic goic khoing noii. Sau 5 s noi quay nôôic 1 goic 25 rad s. Toic noi goic val gia toic goic cuia bainh xe taii thôli niem t 5 s lai A. 2 rad s2 5 rad s B. 4 rad s2 20 rad s C. 2 rad s2 10 rad s D. 4 rad s2 10 rad s Bai 9 Moi vait rain quay neiu xung quanh 1 truic. Moi nieim cuia vait caich truic quay 1 khoaing R thì coi A. toic noi goic tæ lei vôii R. B. toic noi goic tæ lei nghòch vôii R. C. tac noi daii tæ lei

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.