tailieunhanh - GIỚI THIỆU VỀ AUTOIT-Lập Trình Trên AutoIT part 22

Tham khảo tài liệu 'giới thiệu về autoit-lập trình trên autoit part 22', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | SguiPos WinGetPos Sgui Do Smsg GUIGetMsg Until Smsg SGUI_EVENT_CLOSE EndFunc Example2 Func main SguiPos WinGetPos Sgui WinMove Sgui SguiPos 0 10 SguiPos 1 10 EndFunc main Func left SpicPos WinGetPos Spic WinMove Spic SpicPos 0 - 10 SpicPos 1 EndFunc left Func right SpicPos WinGetPos Spic WinMove Spic SpicPos 0 10 SpicPos 1 EndFunc right Func down SpicPos WinGetPos Spic WinMove Spic SpicPos 0 SpicPos 1 10 EndFunc down Func up SpicPos WinGetPos Spic WinMove Spic SpicPos 0 SpicPos 1 - 10 EndFunc up ---example 3 PNG work araund by Zedna include include include Include Global hGUI hImage hGraphic hImage1 Create GUI hGUI GUICreate Show PNG 350 301 Load PNG image _GDIPlus_StartUp hImage _GDIPlus_ImageLoadFromFile E WINDOWS system32 oobe images tha hGraphic _GDIPlus_GraphicsCreateFromHWND hGUI GUIRegisterMsg WM_PAINT MY_WM_PAINT GUISetState Loop until user exits do until GUIGetMsg GUI_EVENT_CLOSE Clean up resources _GDIPlus_GraphicsDispose hGraphic _GDIPlus_ImageDispose hImage _GDIPlus_ShutDown Draw PNG image Func MY_WM_PAINT hWnd Msg wParam lParam _WinAPI_RedrawWindow hGUI 0 0 RDW_UPDATENOW _GDIPlus_GraphicsDrawImage hGraphic hImage 0 0 _WinAPI_RedrawWindow hGUI 0 0 RDW_VALIDATE Return GUI_RUNDEFMSG EndFunc GUICtrlCreateButton Tạo một nút bấm cho GUI GUICtrlCreateButton text left top width height style exStyle Các tham số Text Văn bản sẽ hiện trên nút bấm left Khoảng cách canh từ lê trái của GUI tọa độ x . Nếu sử dụng -1 thì lê trái được tính theo GUICoordMode. Top Khoảng cách canh từ lê trên của GUI tọa độ y . Nếu sử dụng -1 thì lê trái được tính theo GUICoordMode. width tùy chọn độ rộng của control. Mặc định là độ rộng đã dùng trước đó height tùy chọn chiêu cao của control. Mặc định là chiêu cao đã dùng trước đó. style Tùy chọn Định nghĩa style cho control. Xem GUI Control Styles Appendix. default -1 none. style bắt buộc WS_TABSTOP exStyle tùy chọn Định nghĩa style mở rộng. Xem Extended Style Table.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
10    127    1
6    150    1
7    127    1
5    125    1
6    127    1
6    115    1
6    122    1
6    174    1
7    122    1
5    97    1
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.