tailieunhanh - Tổ hợp_ Hai qui tắc đếm cơ bản

Ví dụ 1: Một trường THPT được cử một học sinh đi dự trại hè toàn quốc. Nhà trường quyết định chọn một học sinh tiên tiến trong lớp 11a hoặc lớp 12b. Hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn, nếu biết rằng lớp 11a có 31 học sinh tiên tiến và lớp 12b có 22 học sinh tiên tiến?

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.