tailieunhanh - DREAMWEAV ER 8BÀI 13 NGÀY 17.8.2006 SOẠN THEO KS TRẦN VIỆT AN I.ĐỒNG BỘ HÓA

DREAMWEAV ER 8 BÀI 13 NGÀY SOẠN THEO KS TRẦN VIỆT AN BỘ HÓA (SYNCHRONIZE ) CÁC SITE CỤC BỘ VÀ SITE TỪ XA : Bạn có 2 bản sao : 1 bản ở Site Cục bộ và 1 bản ở Site Từ Xa . Có thể bạn đã cập nhật một số Files ở Site Cục bộ và quên đi đã cập nhật File nào rồi. Như vậy bạn sẽ có sự sai biệt giữa 2 bản sao nầy. Dreamweaver có lênh Synchronize để so sánh các Sites Cục Bộ và Từ xa và chuyển Các Files mới nầy. | SYNCHRONIZE Đồng Bộ Hóa DREAMWEAV ER 8 BÀI 13 NGÀY SOẠN THEO KS tRầN VIỆT AN BỘ HÓA SYNCHRONIZE CÁC SITE CỤC BỘ VÀ SITE TỪ XA Bạn có 2 bản sao 1 bản ở Site Cục bộ và 1 bản ở Site Từ Xa . Có thể bạn đã cập nhật một số Files ở Site Cục bộ và quên đi đã cập nhật File nào rồi. Như vậy bạn sẽ có sự sai biệt giữa 2 bản sao nầy. Dreamweaver có lênh Synchronize để so sánh các Sites Cục Bộ và Từ xa và chuyển Các Files mới nầy theo 1 trong 2 hướng Bộ Hóa các Site Cục Bộ và Site Từ Xa 1. Nhấp Phải trong Panel Files Synchronize hoặc Menu Site Synchronize SiteWide. 2. HT Synchronize Files xuất hiện có 2 cách lựa chọn Chọn đồng bộ hóa TẤT CẢ các Files trong Site . Chỉ chọn Các Files và Folders để Đồng Bộ Hóa trong Khung Local View. 3. Sử dụng HT SYNCHRONIZE FILES PUT NEVER FILES TO REMOTE Gởi các Files mới hơn trong Site Cục Bộ đến Web Site Server. GET NEVER FILES FROM REMOTE Tìm các Files mới hơn trên Web Server và sao chép chúng vào Site Cục Bộ. Các Files nầy có lẽ do 1 đồng nghiệp đã đặt trong Site Từ Xa của bạn . 1 GET AND PUT NEVER FILES Đồng Bộ Hóa các File theo cả 2 cách . Các File mới trên Site Cục Bộ sẽ chuyển đến Site Từ Xa và ngược lại. H1 . 4. Nên nhấp vào DELETE REMOTE FILES NOT ON LOCAL DRIVER. 5. NHẤP PREVIEW . H2 . Nhấp Preview ra bảng Background File Activity H2 Dreamweaver đã Đồng Bộ Hóa cho phép bạn xem trước các thay đổi vốn sẽ thực hiện trên Site. Dreamweaver chạy Update xong ra bảng Synchronize thông báo 3Files sẽ update C r r ột Action cho biết Dreamweaver đề nghị thực hiện đối với mỗi File. Có thể chọn 1. Get và đánh dấu các Files. 2. Put và đánh dấu các File . 3. Delete. 4. Ignore Yêu cầu Dreamweaver bỏ qua. 2 5. Mark as Synchronize 2 mủi tên yêu cầu Dreamweaver xem các Files đã chọn là đã được đồng bộ hóa do đó không thực hiện Đồng bộ hóa nửa . 6. Compare Mở các phiên bản Cục bộ và Từ xa của File để bạn có thể so sánh các điểm khác biệt của chúng. 7. Nhấp OK. GIẤU CÁC FILES Không phải mọi Folder trong File Cục Bộ cần được

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    43    0    17-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.