tailieunhanh - ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN VẬT LÝ 12 – ĐỀ SỐ 3

Tham khảo tài liệu 'đề tham khảo ôn thi tốt nghiệp thpt môn vật lý 12 – đề số 3', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN VẬT LÝ 12 - ĐỀ SỐ 3 Thời gian làm bài 60 phút I. PHẦN CHUNG 32 câu Câu 1 Chu kì của 1 vật dao động tuần hoàn là A. Khoảng thời gian thực hiện một dao động toàn phần. B. Khoảng thời gian ngắn nhất để một trạng thái dao động lặp lại như cũ C. Khoảng thời gian tối thiểu để vật có toạ độ và chiều chuyển động như cũ. D. Tất cả đều đúng. Câu 2. Một vật dao động điều hoà trên một đoạn AA 40cm. Biên độ của dao động là A. 40cm B. 20cm C. 10cm D. 80cm Câu 3. Một học sinh làm thí nghiệm đo chu kỳ dao động điều hoà. Đo được 20 dao động trong thời gian 10s. Chu kỳ dao động là A. 0 5s B. is C. 2s D. 10s Câu 4 .Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng 500g độ cứng của lò xo 50 N m dao động điều hoà với biên độ 2cm. Tốc độ của vật nặng khi qua vị trí cân bằng là A. 0m s s C. 2m s D. 2cm s Câu 5. Năng lượng dao động điều ho à A. Tăng 2 lần khi biên độ A tăng 2 lần B. Tăng 8 lần khi khối lượng quả nặng tăng 2 lần và biên độ A tăng 2 lần C. Tăng 3 2 lần khi biên độ A tăng 3 lần và tần số dao động giảm 2 lần D. Giảm 9 4 lần khi tần số dao động tăng 3 lần và biên độ A giảm 2 lần Câu 6. Cho hai dao động cùng phương X1 2Cos ftt cm và X2 5Cos ftt - cm. Phương trình dao động tổng hợp là A. X 3Cos ftt n cm B. X 7Cos ftt n cm C. X 3Cos ftt cm D. X 7Cos ftt cm Câu 7. Điều kiện để xảy ra hiện tượng giao thoa sóng là A. Hai sóng đến có cùng biên độ cùng pha B. Hai sóng đến có cùng biên độ cùng tần số C. Hai sóng đến có cùng tần số cùng bản chất sóng đến là hai sóng kết hợp Câu 8. Chọn câu sai A. Tai người cảm nhận được sóng âm có tần số từ 16Hz đến B. Sóng âm có tần số lớn hơn gọi là siêu âm C. Sóng âm có tần số nhỏ hơn 16Hz gọi là hạ âm D. Sóng âm truyền được trong môi trường chân không Câu 9. Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt một chất lỏng với hai nguồn S1 S2 cócùng phương trình dao động u0 ACosot. Điểm M trên mặt chất lỏng cách hai nguồn là d1 và d2 có biên độ dao động cực đại k là số nguyên . A. di - d2 k B. di

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.