tailieunhanh - Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng các phương pháp lập trình ajax trên autocad p8

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích khả năng ứng dụng các phương pháp lập trình ajax trên autocad p8', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Tạo bộ lọc đối tượng Dim gpCode 8 As Dim dataValue 8 gpCode 0 -4 Integer As Variant dataValue 0 and gpCode 1 -4 gpCode 2 0 gpCode 3 0 gpCode 4 -4 dataValue 1 dataValue 2 dataValue 3 dataValue 4 or line circle or gpCode 5 -4 gpCode 6 8 gpCode 7 -4 dataValue 5 dataValue 6 dataValue 7 not Layer1 not gpCode 8 -4 dataValue 8 and gpCode dataValue MsgBox So doi tuong duoc chon End Sub . Loại bỏ đôi tượng hình học ra khỏi SelectionSet Khi muốn loại bỏ các đối tượng ra khỏi SelectionSet tức là không muốn chọn đối tượng nữa thì có thể sử dụng các phương thức sau của đối tượng SelectionSet. Phương thức Removeitems Phương thức này thực hiện loại bỏ một hoặc nhiều đối tượng ra khỏi SelectionSet. Các đối tượng này sẽ không nằm trong SelectionSet nữa nhưng vẫn còn tồn tại trong bản vẽ. Cú pháp của phương thức này như sau Phương thức Clear Phương thức Clear sẽ loại bỏ tất cả các đối tượng ra khỏi SelectionSet. Sau khi thực hiện phương thức này đối tượng SelectionSet vẫn còn tồn tại nhưng không chứa đối tượng nào cả. Các đối tượng hình học nằm trong SelectionSet lúc trước vẫn tồn tại trên bản vẽ nhưng không nằm trong đối tượng SelectionSet nữa. Cú pháp của phương thức này như sau Trong đó object là đối tượng SelectionSet. Phương thức Erase Phương thức Erase không những loại bỏ tất cả các đối tượng hình học ra khỏi SelectionSet mà còn thực hiện xoá các đối tượng đó khỏi bản vẽ. Sau khi thực hiện phương thức này đối tượng CHƯƠNG V LẬP TRÌNH TRÊN AUTOCAD SelectionSet vẫn còn tồn tại nhưng không chứa đối tượng nào cả. Cú pháp của phương thức này như sau Trong đó object là đối tượng SelectionSet. Phương thức Delete Phương thức Delete sẽ xoá đối tượng SelectionSet. Sau khi thực hiện phương thức này đối tượng SelectionSet sẽ không còn tồn tại trên bản vẽ tuy nhiên các đối tượng hình học có trong SelectionSet lúc trước sẽ không bị xoá khỏi bản vẽ. Cú pháp của phương thức này như sau Trong đó object là đối .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.