tailieunhanh - Báo cáo nghiên cứu khoa học: "TÍNH THỐNG NHẤT VÀ ĐA DẠNG VĂN HOÁ: GIÁO DỤC VÀ VẤN ĐỀ BẢN SẮC DÂN TỘC VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HOÁ"

Tiếp cận từ khía cạnh văn hoá chính trị với quan niệm rằng bản sắc dân tộc là một phức hệ tâm linh của toàn thể cộng đồng dân tộc dựa trên những định hướng giá trị và được biểu hiện ra thông qua những đặc trưng, những biểu tượng và phương thức ứng xử văn hoá của cộng đồng dân tộc ấy, trong phần thứ nhất của bài viết này tác giả kiểm chứng lại bốn cách định nghĩa về dân tộc Việt Nam của các học giả nước ngoài được Taylor tổng kết lại trong một bài. | TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH CN TẬP 10 SÓ 09 - 2007 TÍNH THÓNG NHẤT VÀ ĐA DẠNG VĂN HOÁ GIÁO DỤC VÀ VẤN ĐẺ BẢN SẮC DÂN TỘC VIỆT NAM TRONG BÓI CẢNH TOÀN CẦU HOÁ Phạm Hồng Tung ĐHQG-HN TÓM TAT Tiếp cận từ khía cạnh văn hoá chính trị với quan niệm rằng bản sắc dân tộc là một phức hệ tâm linh của toàn thể cộng đồng dân tộc dựa trên những định hướng giá trị và được biểu hiện ra thông qua những đặc trưng những biểu tượng và phương thức ứng xử văn hoá của cộng đồng dân tộc ấy trong phần thứ nhất của bài viết này tác giả kiểm chứng lại bốn cách định nghĩa về dân tộc Việt Nam của các học giả nước ngoài được Taylor tổng kết lại trong một bài nghiên cứu công bố từ năm 1998. Trong phần tiếp theo tác giả phân tích và chỉ ra vai trò của giáo dục nhất là giáo dục sử học trong quá trình xã hội hoá phương thức hình dung về cộng đồng dân tộc Việt Nam đối với thế hệ trẻ. Theo tác giả cần phải khắc phục cách trình bày lịch sử dân tộc phiến diện một chiều bởi lẽ cách giáo dục lịch sử như vậy không giúp cho người học hình dung đúng về bản sắc dân tộc Việt Nam với ý nghĩa là cái thống nhất trong những cái đa dạng. 1. Đặt vấn đề Năm 1942 trong khi lãnh đạo Mặt trận Việt Minh và nhân dân Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho cuộc vùng lên giải phóng dân tộc Hồ Chí Minh đã soạn ra một tài liệu tuyên truyền có tên là Lịch sử nước ta mở đầu bằng câu Dân ta phải biết sử ta Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam Cần phải nói ngay rằng Hồ Chí Minh không phải là người Việt Nam đầu tiên sử dụng lịch sử dân tộc như một phương tiện tuyên truyền hữu hiệu nhằm đánh thức ý thức dân tộc của nhân dân Việt Nam trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và chống giặc ngoại xâm. Đầu thế kỷ 20 khi xướng ra phong trào Đông Du mở đầu cho một trào lưu yêu nước kiểu mới Phan Bội Châu đã soạn ra Việt Nam vong quốc sử 2 đồng thời một số chí sĩ yêu nước khác cũng đã soạn ra nhiều bài thơ kêu hồn nước để thức tỉnh lòng yêu nước và ý thức giống nòi của người Việt Xa hơn nữa ngay từ đầu kỷ nguyên độc lập các thế kỷ thứ 10

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.