tailieunhanh - Bài tập thực hành MicroSoft Excel 1

Tài liệu tham khảo - Bài tập thực hành MicroSoft Excel 9 | Bài tập thực hành Microsoft Excel Bài tập 1 Câu 1 Khởi động Excel từ một Workbook mới hãy tạo bảng dữ liệu sau và thực hiện tuần tự các thao tác theo yêu cầu của bài thực hành. A c D E G 1 BẢNG TÍNH LƯƠNG THÁNG 12 NĂM 2006 2 STT TÊN PHẢI NGÀY SINH LCB LƯƠNG CÒN LẠI 3 1 AN Nam 02 04 1972 1 ự 4 2 HƯƠNG Nữ 25 05 1975 5 3 THANH Nam 1407 1976 6 4 VƯƠNG Nữ 02 09 1973 7 Tổng Cộng 3 4 Yêu Cầu 1. Nhập dữ liệu. 2. Chèn một dòng trước người tên THANH nhập thêm dữ liệu như sau SƠN Nam 14 07 1974 2 .56 3. Chèn thêm một cột trước cột CÒN LẠI và nhận tên cột là TẠM ỨNG. Thực hiện tính toán các cột như sau 4. LƯƠNG 1 LCB 450000. 5. TẠM ỨNG 2 25 LƯƠNG. 6. CÒN LẠI LƯƠNG - TẠM ỨNG. 7. Tính tổng lương 3 tổng tạm ứng và tổng còn lại 4 8. Trang trí và lưu bảng tính với tên Bai Tap phần đuôi .XLS không cần gõ vào . Đổi tên Sheetl thành Bai Tap 1. 9. Sau khi lưu đóng và mở lại bảng tính để kiểm tra thực hiện việc định dạng văn bản như đổi Font tạo khung viền thay đổi độ rộng các cột cho khít với số liệu. Câu 2 A I B I c I D I E I F I G I H I J I K I 1 BÀNG TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ NĂM 2006 2 STT MÃ TS TÊN TS NGUYÊN GLÁ GIÁ TRỊ CON LẠI ĐÁU KÝ MỨC KHCB MỨC KH SLC TÔNG KHÁU HAO GIA TRỊ CÒN LẠI CUÓI KÝ 3 A B c 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 6 1 AI 25 000 21 250 7 2 B2 19 000 16 120 8 3 A3 27 500 23 350 9 4 E4 7 500 6 357 10 5 C5 12 000 10 200 Yêu Cầu 1. 1 STT dụng kỹ thuật tự động. 2. 3 TÊN TS sinh viên tự đặt tên 3. 6 KHCB lọai A được tính theo tỉ lệ trên nguyên giá nếu loại Mã TS ký tự đầu là A ngược lại là 0 4. 7 KHCB loại B được tính theo tỉ lệ trên nguyên giá nếu loại Mã TS là B ngược lại là 0 5. 8 KHCB lọai C được tính theo tỉ lệ trên nguyên giá nếu loại Mã TS là C ngược lại là 0 6. 9 KHSLC nguyên giá tỷ lệ chung là 7. 10 Tổng khấuhao 6 7 8 9 8. 11 5 - 10 9. Trang trí bảng tính cho đẹp mắt. 1 Bài tập 2 Yêu Cầu 1. Nhập dữ liệu STT dụng kỹ thuật tự động. 2. Thêm vào bên phải cột ĐKQuả 2 cột xếp loại và Xếp hạng 3. Điểm Cộng ĐCộng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.