tailieunhanh - Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng lý luận nền kinh tế thị trường theo công nghệ p7

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình ứng dụng lý luận nền kinh tế thị trường theo công nghệ p7', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | thành sự nghiệp của dân tộc. Những thành tựu và kinh nghiệm mà chúng đã đạt được trong vòng hơn 20 năm qua đã tạo cho chúng ta những tiền đề cho phép Đảng ta quyết định chuyển mọi hoạt đông của đất nước sang thời kỳ hoạt động mới với đặc trưng là nền kinh tế trí thức thực hiện dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh đưa nước ta tiến nhanh tiến chắc trên con đường XHCN. MỘT số TÀI LIỆU THAM KHẢO - Tạp trí triết học - Khoa học công nghệ với sự phát triển KTXH - Tạp trí công sản - Giáo trình CNXHKH - Thông tin lý luận 55 - Văn kiện đại hội Đảng VIII 56 MỤC LỤC A. PHẦN MỞ ĐẦU B. NỘI DUNG CHÍNH 3 sở lý luận và thực tiễn của cách mạng KH- CN ở nước ta hiện nay . cần thiết phải phát triển KH- CN dung KH-CN và hướng tác động của KH- CN ở Việt Nam 6 a. Nội dung KH-CN b. Hướng tác động của KH-CN trò của khoa học công nghệ 8 .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    72    0    17-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.