tailieunhanh - Chủ đề nâng cao lớp 10: Đa thức

Cung cấp cho học sinh một số khái niệm cơ bản về đa thức, phép chia đa thức và phương trình hàm đa thức. Cung cấp cho học sinh một số phương pháp giải toán về đa thức qua các ví dục và bài tập. Rèn kỹ năng vận dụng linh hoạt, diễn đạt chặt chẽ. | Chủ đề ĐA THỨC Chủ đề nâng cao lớp 10 Biên soạn ĐO THANH HÂN A MỤC TIÊU - Cung cấp cho học sinh một số khái niệm cơ bản về đa thức phép chia đa thức và phương trình hàm đa thức. - Cung cấp cho học sinh một số phương pháp giải toán về đa thức qua các ví dụ và bài tập. - Rèn kĩ năng vận dụng linh họat diễn đạt chặt chẽ. - Góp phần xây dựng năng lực tư duy lôgic tư duy độc lập sáng tạo. B THỜI LƯỢNG 6 tiết C NỘI DUNG Chủ đề bao gồm các kiến thức được trình bày trong hai bài - Bài 1 Đa thức và phép chia đa thức. 4 tiết - Bài 2 Đa thức với hệ số nguyên và phương trình hàm đa thức. 2 tiết D CHÚ THÍCH VỀ MỨC ĐỘ YÊU CẦU - Chủ đề này thuộc loại chủ đề nâng cao nhằm bổ sung một số kiến thức cơ bản và cần thiết về đa thức và ứng dụng nâng cao khả năng tự học của học sinh dưới sự hướng dẫn của giáo viên. - Đây là tài liệu tự học có hướng dẫn nhằm đạt được mục tiêu như đã nêu trên. - Chủ đề này giúp các em học sinh khá giỏi có thêm tài liệu tham khảo qua các ví dụ và bài tập có đánh dấu . Đa thức-ĐTH. 1 Bai 1 DA TH IC - PHÉP CHIA DA THIC I BA THÚC VA CÁC KHÁI NIEM CO BAN 1 Dinh nghia a Da thúc f x la mot bieu thúc có dang f x a xn an_i x . qx a0 trong dó n e N x e R a0 a1 . an e R an 0 b Neu f x la mot da thúc thi ham so y f x goi la mot ham da thúc. Vúi moi so thuc a f a goi la giá tri cúa ham da thúc f x tai diem a . c So tu nhien n goi la bac cúa f x kí hieu deg f n. d Các he so a0 a15. an goi la các he so cúa f x an goi la he so bac cao nhat a0 goi la he so tu do akxk ak 0 goi la hang tú bac k anxn la hang tú bac cao nhat. 2 Dinh lí a Da thúc f x anxn an_1 xn-1 . a1x a0 bang khong khi va chi khi an an-1 . a1 a0 0 b Moi da thúc f x khác khong có mot cách viet duy nhat duúi dang f x anxn an-1xn-1 . ax a an 0 . 3 He quá Hai da thúc khác khong la bang nhau khi va chi khi chúng có cúng bac va các he so cúa moi hang tú cúng bac la bang nhau. Chú y Tap hop tat cá các da thúc vúi he so thuc duoc kí hieu la R x . Tuong tu Q x Z x tuong úng la tap hop tat cá các da thúc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.