tailieunhanh - GIỚI THIỆU VỀ AUTOIT-Lập Trình Trên AutoIT part 20

Tham khảo tài liệu 'giới thiệu về autoit-lập trình trên autoit part 20', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | function Tên của hàm cần gọi hàm này do người viết script soạn winhandle tùy chọn handle của cửa sổ cần thiết lập được trả về từ hàm GUICreate mặc định là gui trước đó Giá trị trả về Th. Returns 1. Công Hỏng Returns 0. Chú ý Các hàm OnEvent chỉ được gọi khi lựa chọn chế độ xử lý gui là GUIOnEventMode chế độ vòng lặp thông điệp sẽ không làm việc khi có lựa chọn Opt GuiOnEventMode 1 . Đồng thời các nút minimize maximize và restore sẽ không đưa ra bất cứ phản ứng nào. Nếu function là một chuỗi rỗng thì không có phản ứng xảy ra khi người dùng thao tác. Bảng ID đặc biệt Special Id Miêu tả GUI_EVENT_CLOSE Hộp thoại bị đóng click nút close hoặc menu hệ thống hoặc một nút do ta tạo GUI_EVENT_MINIMIZE Hộp thoại bị thu nhỏ minimize bởi click nút bấm từ thanh tiêu đề GUI_EVENT_RESTORE Hộp thoại được phục hồi do nhấn nút ở thanh taskbar GUI_EVENT_MAXIMIZE Hộp thoại được phóng lớn cực đại do nhấn nút maximize GUI_EVENT_MOUSEMOVE Con trỏ chuột được di chuyển GUI_EVENT_PRIMARYDOWN Nút cơ bản của chuột được nhấn giữ thường là nút trái nó tùy vào thiết lập trong win GUI_EVENT_PRIMARYUP Nút cơ bản của chuột được nhả ra GUI_EVENT_SECONDARYDOWN Nút thứ hai của chuột được nhấn giữ thường là nút phải GUI_EVENT_SECONDARYUP Nút thức hai của chuột được nhả ra GUI_EVENT_RESIZED Cửa sổ được định lại kích thước resize GUI_EVENT_DROPPED Kết thúc của hành động kéo thả @GUI_DRAGID @GUI_DRAGFILE và @GUI_DROPID sẽ được sử dụng để truy lại ID hoặc tập tin cho các control liên quan. GUISetState Thay đổi trạng thái của cửa sổ GUI GUISetState flag winhandle Các tham số flag tùy chọn @SW_SHOW hiển thị cửa sổ đã ẩn trước đó default @SW_HIDE Ẩn cửa sổ @SW_MINIMIZE Minimize cực tiểu cửa sổ @SW_MAXIMIZE Maximize cực đại cửa sổ @SW_RESTORE phục hồi lại cửa sổ đã bị cực tiểu @SW_DISABLE Vô hiệu cửa sổ @SW_ENABLE kích hoạt cửa sổ @SW_LOCK Khóa cửa sổ không cho vẽ lại @SW_UNLOCK Mở khóa cửa sổ cho phép vẽ lại winhandle tùy chọn handle của gui cần thiết lập trạng thái trả về từ hàm GUICreate mặc định là GUI .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
10    127    1
6    150    1
7    127    1
5    125    1
6    127    1
6    115    1
6    122    1
6    174    1
7    122    1
5    97    1
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.