tailieunhanh - GIỚI THIỆU VỀ AUTOIT-Lập Trình Trên AutoIT part 19

Tham khảo tài liệu 'giới thiệu về autoit-lập trình trên autoit part 19', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Ví dụ Func MyUserFunction hWndGUI MsgID WParam LParam EndFunc hoặc Func MyUserFunction hWndGUI MsgID EndFunc Khi người dùng gọi hàm thì 4 tham số sẽ mang những giá trị sau Vị trí Tham số Y nghĩa 1 hWnd Handle của GUI mà thông điệp sẽ xuất hiện 2 Msg Định danh ID của thông điệp Windows 3 wParam Tham số thông điệp đầu tiên giá trị hex 4 IParam Tham số thông điệp thứ hai giá trị hex Có thể đăng ký tối đa 256 hàm cho các thông điệp windows Theo mặc định sau khi hàm người dùng kết thúc thì trình điều khiển thông điệp nội bộ của AutoIT sẽ tiếp tục làm việc. Điều đó sẽ không xảy ra nếu như lệnh Return trong hàm của bạn trả về một giá trị hoặc return mà không có giá trị theo sau. Nếu bạn muốn AutolT chạy trình điều khiển nội bộ đối với một thông điệp thì hàm-người-dùng nên trả về biến GUI_RUNDEFMSG trong thư viện Ví dụ khi bạn muốn hàm trở về sớm hơn so với tiến trình kết thúc của nó và tiếp tục chạy trình điều khiển thông điệp nội bộ Cẩn trọng cản trở việc chạy một hàm-người-dùng đang thực thi một thông điệp cửa sổ với một lệnh như MsgBox thì có thể đưa đến một cách chạy không mong đợi hệ thống sẽ trở về nhanh như có thể Vài control có sử dụng các định danh thông điệp Windows đặc biệt cho nên việc đăng ký chúng không có hiệu quả. Ví dụ như WM_CHAR WM_KEYDOWN WM_KEYUP được dùng bởi control edit. GUISetAccelerators Cài đặt một bảng tăng tốc cho GUI . Bảng tăng tốc này sẽ cho phép người dùng sử dụng các phím nóng GUISetAccelerators accelerators winhandle Các tham số Accelerators Một mảng hai chiều để tổ chức bảng tăng tốc xem chú ý winhandle tùy chọn handle của cửa sổ cần cài đặt được trả về từ hàm GUICreate mặc định là gui trước đó . Giá trị trả về Th. Returns 1. Công Hỏng Returns 0. Chú ý Mảng này có chức năng là chứa phím nóng hotkey và ID của control cần gọi . Mảng phải được định nghĩa như sau Dim array n 2 - trong đó n là tổng số phím tăng tốc cần thiết lập array 0 0 Hotkey theo định dạng của hàm HotKeySet đầu tiên array 0 1 Control ID sẽ dùng cho .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
10    127    1
6    150    1
7    127    1
5    125    1
6    127    1
6    115    1
6    122    1
6    174    1
7    122    1
5    97    1
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.