tailieunhanh - Báo cáo nghiên cứu khoa học: "BÀN VỀ VẤN ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHUẨN TRÌNH ĐỘ TIẾNG NGA NHƯ MỘT NGOẠI NGỮ VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG VÀO QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN TIẾNG NGA TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHUYÊN NGỮ"

A DISSCUSSION ON THE RUSSIAN TESTING STANDARD SYSTEM FOR SPEAKERS OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE AND THE APPLICATION OF THIS SYSTEM TO TRAINING RUSSIAN UNDERGRADUATES AT CFL’S Xác định các cấp độ năng lực sử dụng tiếng Nga như một ngoại ngữ và xây dựng hệ thống bài kiểm tra đánh giá tương ứng là một trong những nhiệm vụ cấp bách của lý luận cũng như thực tiễn giảng dạy tiếng Nga hiện nay. | BÀN VỀ VẤN ĐỀ KIẾM TRA ĐÁNH GIÁ CHUẨN TRÌNH ĐỘ TIẾNG NGA NHƯ MỘT NGOẠI NGỮ VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG VÀO QUÁ TRÌNH ĐÀO tạo cử nhan tiếng nga tẠi các trường đại học chuyên ngữ A DISSCUSSION ON THE RUSSIAN TESTING STANDARD SYSTEM FOR SPEAKERS OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE AND THE APPLICATION OF THIS SYSTEM TO TRAINING RUSSIAN UNDERGRADUA TES A T CFL S NGUYỄN HỮU CHINH Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội nguYễn ngọc chiNh Đại học Đà Nang TÓM TẮT Xác định các cấp độ năng lực sử dụng tiếng Nga như một ngoại ngữ và xây dựng hệ thống bài kiểm tra đánh giá tương ứng là một trong những nhiệm vụ cấp bách của lý luận cũng như thực tiễn giảng dạy tiếng Nga hiện nay. Hệ thống thang điểm đánh giá của Liên bang Nga nằm trong hệ thống đánh giá của ALTE Association of Language Testors in Europe - Hiệp hội các nhà kiểm tra ngôn ngữ Châu Âu . Các cấp độ đánh giá năng lực sử dụng tiếng Nga như một ngoại ngữ tương ứng với các cấp độ đánh giá năng lực sử dụng các ngôn ngữ châu Âu khác. Hệ thống thang điểm đánh giá năng lực sử dụng tiếng Nga như một ngoại ngữ gồm có cấp độ Cơ sở trong cấp độ này còn có cấp độ Sơ cấp 4 cấp độ tiếp theo và các đề thi đánh giá trình độ chuẩn tương ứng các cấp độ trên. Mỗi đề thi đánh giá gồm có 5 bài thi. Việc áp dụng hệ thống đánh giá độc lập khách quan thống nhất này cho phép xác định đo chuẩn trình độ tiếng Nga như một ngoại ngữ góp phần chuẩn hoá đổi mới phương pháp đào tạo cử nhân ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Nga tại các trường đại học chuyên ngữ nhằm đảm bảo chất lượng bằng cấp chứng chỉ đạt trình độ tiếng Nga chuẩn quốc tế. ABSTRACT Defining the ability to use Russian as a foreign language and building a reliable testing system are one of the urgent tasks for both theoretical and practical purposes in the teaching of Russian as a foreign language. The standard testing and grading system of the Russian Federation is included in the ALTE Association of Language Testers in Europe . Levels of competency in Russian as a foreign language .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.