tailieunhanh - GIỚI THIỆU VỀ AUTOIT-Lập Trình Trên AutoIT part 18

Tham khảo tài liệu 'giới thiệu về autoit-lập trình trên autoit part 18', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | array 3 nút thứ hai của chuột được nhấn thường là nút phải 1 là có nhấn 0 nếu không nhấn array 4 ID của control mà con trỏ chuột đang bay-lượn ở trên. Cho 0 nếu không có control Hỏng Trả về 0 và gán @error 1 Chú ý Tọa độ của con trỏ chuột được tính theo tọa độ bên trong GUI chứ không phải tính theo tọa độ màn hình Nếu tham số winhandle được dùng thì cửa sổ được chỉ định sẽ trở thành cửa -sổ-hiện-hành mới. Việc lấy thông tin về vị trí của con trỏ chuột chỉ thành công khi dùng trên một cửa sổ được tạo ra bằng hàm GUICreate. Khi không có winhandle thì hàm chỉ thành công khi cửa sổ GUI được kích hoạt Định danh của ListViewItem hoặc TreeViewItem sẽ không bao giờ được trả về chỉ trả về ID của Listview hoặc TreeView mà thôi. GUIGetMsg Lấy và trả về các sự kiện nào đã xảy trên GUI GUIGetMsg advanced Các tham số Advanced tùy chọn trả về thông tin mở rộng chứa trong một mảng 0 default trả về một sự kiện đơn lẻ. 1 trả về một mảng chứa sự kiện và thông tin mở rộng Giá trị trả về Trả về một giá trị đơn hoặc một mảng tùy vào tham số Advanced Sự kiện sẽ trả về định danh ID của control đã gởi đi thông điệp hoặc nó là một sự kiện đặc biệt như là đóng hoặc thu nhỏ cửa sổ . . Hoặc trả về 0 nếu không có sự kiện nào xảy ra. ID của sự kiện ID của control đã gởi đi sự kiện 0 Không có sự kiện GUI_EVENT_CLOSE Hộp thoại bị đóng click nút close hoặc menu hệ thống hoặc một nút do ta tạo GUI_EVENT_MINIMIZE Hộp thoại bị thu nhỏ minimize bởi click nút bấm từ thanh tiêu đề GUI_EVENT_RESTORE Hộp thoại được phục hồi do nhấn nút ở thanh taskbar GUI_EVENT_MAXIMIZE Hộp thoại được phóng lớn cực đại do nhấn nút maximize GUI_EVENT_MOUSEMOVE Con trỏ chuột được di chuyển GUI_EVENT_PRIMARYDOWN Nút cơ bản của chuột được nhấn giữ thường là nút trái nó tùy vào thiết lập trong win GUI_EVENT_PRIMARYUP Nút cơ bản của chuột được nhả ra GUI_EVENT_SECONDARYDOWN Nút thứ hai của chuột được nhấn giữ thường là nút phải GUI_EVENT_SECONDARYUP Nút thức hai của chuột được nhả ra GUI_EVENT_RESIZED Cửa sổ được định lại kích

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
10    127    1
6    150    1
7    127    1
5    125    1
6    127    1
6    115    1
6    122    1
6    174    1
7    122    1
5    97    1
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.