tailieunhanh - GIỚI THIỆU VỀ AUTOIT-Lập Trình Trên AutoIT part 17

Tham khảo tài liệu 'giới thiệu về autoit-lập trình trên autoit part 17', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | trên thì có thể thêm vào tham số style các giá trị WS_SIZEBOX hoặc WS_MAXIMIZEBOX. Tuy nhiên khi sử dụng WS_SIZEBOX thì các style WS_MINIMIZEBOX WS_CAPTION WS_POPUP WS_SYSMENU lại không được thiết lập. Cách tốt nhất để tạo nên một hộp thoại có thể resize là sử dụng WS_OVERLAPPEDWINDOW. Khi dùng WS_EX_MDICHILD cho tham số style mở rộng thì vị trí cửa sổ là vị trí liên hệ đến vùng client của cửa sổ bố-mẹ parent . Tham số WS_EX_LAYERED cho phép có một bức ảnh trong suốt bên trên ảnh nền đã định nghĩa trong cửa sổ parent. Để kết hợp các style do bạn chỉ định với style mặc định ta sử dụng BitOr GUI_SS_DEFAULT_GUI newstyle . . Muốn sử dụng được các hằng số liên quan đến GUICreate bạn cần gọi include Bảng các style mở rộng Extended style table Style mở rộng Kết quả WS_EX_ACCEPTFILES Cho phép một control edit hoặc input được tạo trên GUI có thể nhận được tên của file được kéo và thả vào. Control cũng phải được gán trạng thái GUI_DROPACCEPTED bằng hàm GUICtrlSetState. Đối vớ các control khác thông tin của việc drag drop có thể được truy lại với @GUI_DRAGID @Gui_dragfile @guidropid. WS_EX_APPWINDOW Yêu cầu cửa sổ luôn nổi ở-trên thanh taskbar khi nó xuất hiện. WS_EX_CLIENTEDGE Cửa sổ sẽ được bao với viền bị trũng xuống sunken . WS_EX_CONTEXTHELP Bao gồm một dấu chấm hỏi ở thanh tiêu đề của cửa sổ. Không dùng được với WS_MAXIMIZEBOX hoặc WS_MINIMIZEBOX. WS_EX_DLGMODALFRAME Tạo một cửa sổ có viền lớn gấp đôi bình thường. Tùy chọn cửa sổ có thể được tạo với một thanh tiêu đề bằng cách chỉ định WS_CAPTION trong tham số style WS_EX_MDICHILD Tạo một cửa sổ con bên trong cửa sổ bố-mẹ simulation not real MDI . WS_EX_OVERLAPPEDWINDOW Kết hợp style WS_EX_CLIENTEDGE và ws_eX_windowedge WS_EX_STATICEDGE Tạo một cửa sổ có viền chỉ bằng một phần ba so với bình thường style này được sử dụng cho các mục không chấp nhận viêc nhập liệu của người dùng WS_EX_TOPMOST GUI được tạo với style này sẽ luôn ở trên các cửa sổ khác thậm chí khi GUI không được kích hoạt. .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
10    127    1
6    150    1
7    127    1
5    125    1
6    127    1
6    115    1
6    122    1
6    174    1
7    122    1
5    97    1
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.