tailieunhanh - Công Nghệ Máy Tính - Lắp Ráp, Sửa Chữa Máy Tính (Phần 2) part 22

Tham khảo tài liệu 'công nghệ máy tính - lắp ráp, sửa chữa máy tính (phần 2) part 22', công nghệ thông tin, phần cứng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 266 NGUYỄN CƯỜNG THÀNH thường xuyên hiện lên dòng chữ This program has performed an illegal operation and mill be shut down mặc dù vẫn tiến hành nhận fax bình thường song không có cách nào để xem. Xin cho biết nguyên nhân. Liệu tôi có thể sao chép riêng chương trình con này và chạy chung với bộ cũ dược không Trả lời Một chương trình trên Windows thường gồm nhiều tập tin hợp thành một hay nhiều tập tin .exe và một hay nhiều tập tin Ngoài ra chương trình còn dùng nhiều thư viện khác của Windows vì vậy khi nó bị lỗi chúng ta rất khó tìm chính xác nguyên nhân lỗi. Tốt nhất là gố bỏ uninstall nó nếu có thể được rồi cài lại chương trình. Trong một số trường hợp ta phải cài lại ngay cả hệ thống Windows nên xóa hai tập tin đăng ký registry file của Windows là và trong thư mục c windows trước khi cài đặt lại Windows . Công việc này hơi phiền hà nhưng trong thực tế thi việc cài lại Windows và chương trình còn nhanh hơn và chắc chán hơn là cố gắng tìm các tập tin gây lỗi và sửa chữa chúng. Câu hỏi 75 Trong tập tin của Windows 95 mục 4ƠỞNGDẪN Tự LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MÁY TÍNH. 267 ỉcreen saver có dòng PassWord zfGeek mà không là Password 0 hay bằng 1 như trong Windows 3. ĩ ỉ. Dòng này có nghĩa là gì Trả lồi Trong môi trường Windows chế độ có không dùng password để dừng trình screen saver dược chứa trong thông số PWProtected-1 hay bằng 0 trong mục Screen Saver tên trình saver được chọn của tập tin . Còn mã password được khai báo tại dòng Password- trong mục Screen Saver Tuy nhiên trong Windows 9x các thông số này không còn được chứa trong tập tin nữa chúng được chứa trong tập tin đăng ký registry file . Vậy bạn có thể xóa hai thông số này trong tập tin cùa Windows 95. Câu hỏi 76 Máy em cài đồng thời Office và Office 97. Khi chạy Excel của Office thì có thông báo System Error. Windows cannot read from D. If this is network is working. If it is a local drive check the disk . Không gặp vấn đề này khi khởi

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.