tailieunhanh - GIỚI THIỆU VỀ AUTOIT-Lập Trình Trên AutoIT part 15

Tham khảo tài liệu 'giới thiệu về autoit-lập trình trên autoit part 15', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 6. FileGetSize file_name Trả về kích thước của tập tin tính theo byte File_name đường dẫn và tên của file cần lấy Th. Công trả về kích thước của file byte Hỏng trả về 0 và gán @error 1 Chú ý lệnh này không làm việc với thư mục. Lấy kết quả chia cho 1024 để có được đơn vị tính theo kilobyte chia cho 1048576 để có được kích thước ở megabyte. 7. FileExist path Kiểm tra xem file hoặc thư mục được nêu trong path có tồn tại hay không Path file hoặc thư mục cần kiểm tra Th. Công trả về 1 Hỏng trả về 0 nếu đường dẫn chứa trong path không tồn tại Chú ý hàm này cũng sẽ trả về 0 nếu bạn chỉ định một ổ đĩa mềm mà lại không có chứa đĩa 8. FileInstall source dest flag Bao gồm và cài đặt một file với đoạn mã đã biên dịch Source đường dẫn nguồn của những file cần dịch. Đường dẫn này phải là một chuỗi rõ ràng không được phép là một biến. Có thể sử dụng đường dẫn liên quan như . hoặc . Dest đường dẫn đích đến của các file cần extract. Nếu muốn chỉ định một thư mục thì dùng dấu ở cuỗi. Cho phép dest là biến số Flag cho biết có chép đè khi gặp file trùng tên hay không. 0 mặc định không viết đè 1 viết đè Chú ý hàm này được thiế kế là để gom các file vào trong một đoạn mã đã biên dịch. Những file được gom vào có thể được extract xả nén trong quá trình chạy của file script đã biên dịch và lệnh này được thực thi. Bạn có thể hình dung là nếu bạn đưa một file ảnh vào trong file script thì kích thước của file script sau khi biên dịch sẽ tăng lên. Một điều nữa là các thông tin gốc về thời gian tạo chỉnh sửa cũng sẽ được giữ lại khi cài đặt 9. FileOpenDialog title init dir filter options def name hwnd Gọi hộp thoại Open File hộp thoại xuất hiện khi bạn chọn lệnh File Open. trong các ứng dụng Title tiêu đề của hộp thoại khi xuất hiện Init dir thư mục mặc định để mở khi hộp thoại vừa xuất hiện Filter chỉ định một hay nhiều loại tập tin cần mở. ví dụ như All . hoặc Text files .txt hoặc All . Text files .txt Options tùy chọn cho phép mở rộng một vài điều kiện sử dụng giá trị sau 1 file phải tồn .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
10    127    1
6    150    1
7    127    1
5    125    1
6    127    1
6    115    1
6    122    1
6    174    1
7    122    1
5    97    1
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.