tailieunhanh - Công văn 1171/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Công văn 1171/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình | BỘ XÂY DỰNG --------------- Số: 1171 /BXD- KTXD V/v: Chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2009 Kính gửi: Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng Trả lời Văn bản số 831/STC-ĐT ngày 18/5/2009 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng về chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Theo quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì người quyết định đầu tư quyết định lựa chọn hình thức quản lý dự án phù hợp với điều kiện, năng lực; Chi phí để thực hiện các công việc quản lý dự án từ khi có chủ trương đầu tư đến khi hoàn thành dự án (trong đó có chi phí cho hoạt động của Ban quản lý dự án) được xác định theo định mức chi phí hoặc lập dự toán chi phí theo các quy định và hướng dẫn của Nhà nước từng thời điểm và do Chủ đầu tư tự tổ chức thực hiện, có trách nhiệm quản lý, sử dụng chi phí này đảm bảo hoàn thành dự án có hiệu quả; Chi phí quản lý dự án xác định theo các quy định của Bộ Xây dựng là cơ sở để lập dự toán, thanh toán chi phí quản lý dự án phù hợp với tiến độ, khối lượng của dự án được duyệt (không tính theo chi phí xây dựng và chi phí thiết bị đã thực hiện); Trường hợp thời gian thực hiện dự án bị kéo dài so với quy định trong dự án được duyệt (do nguyên nhân khách quan) mà chi phí quản lý dự án tính theo tỷ lệ% trên giá trị xây dựng và thiết bị trong dự án được duyệt không đủ để chi cho hoạt động của quản lý dự án thì chi phí quản lý dự án được lập dự toán chi phí bổ sung tương ứng với thời gian bị kéo dài trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để áp dụng; Trường hợp một số hạng mục công trình, khối lượng công việc của dự án đã phê duyệt nhưng không thực hiện thì chi phí quản lý dự án cũng phải giảm tương ứng theo chi phí xây dựng và chi phí thiết bị các hạng mục công trình, khối lượng công việc không thực hiện trong dự án đã phê duyệt; Nội dung của dự toán, thanh toán, quyết toán chi phí quản lý dự án thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Căn cứ ý kiến trên, Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tổ chức thực hiện/. Nơi nhận : - Như trên; - Lưu VP, Viện KTXD, Vụ KTXD (M5). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đã ký Trần Văn Sơn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.