tailieunhanh - Quyết định 246/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định 246/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam đến năm 2005 | QuyÕt ®Þnh cña Thñ t­íng chÝnh phñ Sè 246/2003/Q§-TTg ngµy 18 th¸ng 11 n¨m 2003 VÒ viÖc phª duyÖt Ph­¬ng ¸n tæng thÓ s¾p xÕp, ®æi míi doanh nghiÖp nhµ n­íc trùc thuéc Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam ®Õn n¨m 2005 Thñ t­íng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 58/2002/Q§-TTg ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 2002 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ ban hµnh tiªu chÝ, danh môc ph©n lo¹i doanh nghiÖp nhµ n­íc vµ Tæng c«ng ty nhµ n­íc; C¨n cø ChØ thÞ sè 01/2003/CT-TTg ngµy 16 th¸ng 01 n¨m 2003 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ tiÕp tôc ®Èy m¹nh s¾p xÕp, ®æi míi, ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ doanh nghiÖp nhµ n­íc; XÐt ®Ò nghÞ cña Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam, ý kiÕn cña c¸c Bé: C«ng nghiÖp, KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, Tµi chÝnh, Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Phª duyÖt Ph­¬ng ¸n tæng thÓ s¾p xÕp, ®æi míi doanh nghiÖp nhµ n­íc trùc thuéc Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam ®Õn n¨m 2005 nh­ Phô lôc kÌm theo. §iÒu 2. Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam cã tr¸ch nhiÖm: - ChØ ®¹o thùc hiÖn viÖc s¾p xÕp, ®æi míi doanh nghiÖp nhµ n­íc trùc thuéc theo ®óng néi dung vµ tiÕn ®é ®· ®­îc duyÖt. Tr­êng hîp ®iÒu chØnh, bæ sung ph¶i ®­îc sù chÊp thuËn cña Thñ t­íng ChÝnh phñ. - Phèi hîp víi Ban ChØ ®¹o §æi míi vµ Ph¸t triÓn doanh nghiÖp vµ c¸c c¬ quan liªn quan khÈn tr­¬ng xóc tiÕn nghiªn cøu, kh¶o s¸t x©y dùng §Ò ¸n thÝ ®iÓm h×nh thµnh tËp ®oµn kinh tÕ trong lÜnh vùc dÇu khÝ. §iÒu 3. Bé C«ng nghiÖp, Bé Tµi chÝnh, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, Bé Néi vô, Bé Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi vµ c¸c c¬ quan liªn quan cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam trong viÖc thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh nµy. Ban ChØ ®¹o §æi míi vµ Ph¸t triÓn doanh nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc, h­íng dÉn vµ theo dâi viÖc thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh nµy, ®ång thêi kiÕn nghÞ víi Thñ t­íng ChÝnh phñ c¸c gi¶i ph¸p th¸o gì khã kh¨n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. §iÒu 4. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam vµ Thñ tr­ëng c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. Phô lôc Danh môc doanh nghiÖp nhµ n­íc thuéc Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam thùc hiÖn s¾p xÕp, ®æi míi ®Õn n¨m 2005 (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 246 /2003/Q§-TTg ngµy 18 th¸ng 11 n¨m 2003 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ) I. Doanh nghiÖp mµ Nhµ n­íc tiÕp tôc n¾m gi÷ 100% vèn: 1. C«ng ty Th¨m dß khai th¸c dÇu khÝ, 2. C«ng ty §Çu t­ ph¸t triÓn dÇu khÝ, 3. C«ng ty ChÕ biÕn vµ Kinh doanh s¶n phÈm khÝ, 4. C«ng ty Th­¬ng m¹i dÇu khÝ, 5. C«ng ty Tµi chÝnh dÇu khÝ, 6. C«ng ty VËn t¶i DÇu khÝ, 7. C«ng ty Ph©n ®¹m vµ Ho¸ chÊt dÇu khÝ, 8. C«ng ty B¶o hiÓm dÇu khÝ, Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam lùa chän mét sè doanh nghiÖp trªn ®©y cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó chuyÓn thµnh c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn. II. Doanh nghiÖp nhµ n­íc thùc hiÖn cæ phÇn ho¸, Nhµ n­íc gi÷ trªn 50% tæng sè cæ phÇn cña doanh nghiÖp: Thùc hiÖn n¨m 2004: 1. C«ng ty ThiÕt kÕ vµ X©y dùng dÇu khÝ, 2. C«ng ty T­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng dÇu khÝ, 3. C«ng ty ChÕ biÕn vµ Kinh doanh s¶n phÈm dÇu má, Thùc hiÖn n¨m 2005: 1. C«ng ty Dung dÞch khoan vµ Ho¸ phÈm dÇu khÝ, 2. C«ng ty DÞch vô du lÞch dÇu khÝ, 3. C«ng ty DÞch vô kü thuËt dÇu khÝ, 4. C«ng ty Khoan vµ DÞch vô khoan dÇu khÝ. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.