tailieunhanh - Công văn 1105/BXD-HTKT của Bộ Xây dựng

Công văn 1105/BXD-HTKT của Bộ Xây dựng về đề nghị góp ý Báo cáo “Chiến lược quản lý chất thải rắn Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn tới 2050” | BỘ XÂY DỰNG ---------------- Số: 1105/BXD-HTKT V/v: Đề nghị góp ý Báo cáo “Chiến lược quản lý chất thải rắn Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn tới 2050” CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------------- Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2009 Kính gửi: Các đơn vị có liên quan Thực hiện công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ giao cho Bộ Xây dựng tại Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008; theo chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009, Bộ Xây dựng được giao nhiệm vụ chủ trì nghiên cứu soạn thảo “Chiến lược quản lý chất thải rắn Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn tới 2050” thay thế cho “Chiến lược quản lý chất thải rắn đô thị và các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 152/1999/QĐ-TTg ngày 10/7/1999 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn trên phạm vi toàn quốc. Trong quá trình xây dựng “Chiến lược quản lý chất thải rắn Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn tới 2050”, Bộ Xây dựng đã phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý chất thải rắn và Cải thiện điều kiện môi trường cũng như Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và Môi trường để lồng ghép các nội dung của “Chiến lược quốc gia về giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải đến năm 2020” do Bộ Tài nguyên và Môi trường đang soạn thảo vào “Chiến lược quản lý chất thải rắn Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn tới 2050” theo ý kiến kết luận tại buổi làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 138/TB-BXD-BTN&MT ngày 14/5/2009). Bộ Xây dựng xin gửi Báo cáo “Chiến lược quản lý chất thải rắn Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn tới 2050”, kèm Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Quý Cơ quan có ý kiến chính thức bằng văn bản trước ngày 25/6/2009 để Bộ Xây dựng tổng hợp, hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược. Nếu sau ngày 25/6/2009, Bộ Xây dựng chưa nhận được văn bản trả lời của Quý Cơ quan thì Bộ Xây dựng được hiểu Quý Cơ quan đã dồng ý với nội dung của Báo cáo và Dự thảo Tờ trình, Quyết định phê duyệt Chiến lược này. Rất mong nhận được sự hợp tác của quý Cơ quan./. Nơi nhận: Như trên; Lưu VP, Cục HTKT. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Cao Lại Quang

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.