tailieunhanh - Cách sử dụng thành ngữ Would like

Cách sử dụng thành ngữ Would like - Diễn đạt một cách lịch sự lời mời mọc hoặc ý mình muốn gì. Ex: Would you like to dance with me? - Không dùng do you want khi mời mọc người khác. - Trong tiếng Anh của người Anh, nếu để diễn đạt sự ưa thích của chủ ngữ thì sau like + V-ing. | Cách sử dụng thành ngữ Would like - Diễn đạt một cách lịch sự lời mời mọc hoặc ý mình muốn gì. Ex Would you like to dance with me - Không dùng do you want khi mời mọc người khác. - Trong tiếng Anh của người Anh nếu để diễn đạt sự ưa thích của chủ ngữ thì sau like V-ing. Ex He does like reading novel. enjoyment - Nhưng để diễn đạt sự lựa chọn hoặc thói quen thì sau like phải là một động từ nguyên thể. Ex Between soccer and tennis I like to see the former. choice Ex When making tea he usually likes to put some sugar and a slice of lemon in first. habit - Nhưng trong tiếng Anh người Mĩ không có sự phân biệt này Tất cả sau like đều là động từ nguyên thể. Ex Wouldn t like không ưa trong khi don t want không muốn. Ex Would you like somemore coffee Polite No thanks No I don t want any more. Impolite I wouldn t like thèm vào - Lưu ý rằng khi like được dùng với nghĩa cho là đúng hoặc cho là hay khôn ngoan thì bao giờ theo sau cũng là một nguyên thể có to infinitive Ex She likes the children to play in the garden She think they are safe playing there Cô ấy muốn bọn trẻ con chơi trong vườn cho chắc cho an toàn Ex I like to go to the dentist twice a year Tôi muốn đến bác sĩ nha khoa 2 lần năm cho chắc

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.