tailieunhanh - Bài tập kỹ thuật điều chế đa sóng mang-OFDM

Trong những năm gần đây, các dịch vụ viễn thông phát triển hết sức nhanh chóng đã tạo ra nhu cầu to lớn cho các hệ thống truyền dẫn thông tin. Mặc dù các yêu cầu kỹ thuật cho các dịch vụ này là rất cao song cần có các giải pháp thích hợp để thực hiện. Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) là một phương pháp điều chế cho phép truyền dữ liệu tốc độ cao trong các kênh truyền chất lượng thấp | Kü thuËt ®iÒu chÕ ®a sãng mang OFDM víi nh÷ng ®Æc tÝnh kü thuËt næi bËt cña m×nh: TÝnh trùc giao ®· ®­îc kh¼ng ®Þnh ch¾c ch¾n vÒ hiÖu qu¶ cña nã trong lý thuyÕt truyÒn tin; Kho¶ng b¶o vÖ cho phÐp ®¶m b¶o tÝnh trùc giao ®ång thêi gióp lo¹i bá ®­îc nhiÔu ISI; PhÐp biÕn ®æi Fourier t¹o ra gi¶i ph¸p ®¬n gi¶n vµ hiÖu qu¶ ®Ó thùc hiÖn kü thuËt nµy, ®· gióp cho OFDM cã thÓ ®­îc øng dông réng r·i. Cïng víi viÖc sö dông hiÖu qu¶ nh÷ng kü thuËt ®ång bé, c©n b»ng vµ m· hãa, OFDM ®· chøng tá vai trß cña m×nh trong c¸c hÖ thèng viÔn th«ng nh­ lµ mét kü thuËt ®iÒu chÕ tiªn tiÕn. C¸c øng dông cña kü thuËt ®iÒu chÕ ®a sãng mang OFDM rÊt ®a d¹ng: OFDM cã thÓ ®­îc dïng trong m«i tr­êng truyÒn dÉn v« tuyÕn vµ h÷u tuyÕn; cã thÓ dïng cho th«ng tin qu¶ng b¸, th«ng tin ®iÓm nèi ®iÓm, ®a truy nhËp, nhiÒu ng­êi sö dông Multiuser. HiÖn nay OFDM ®· ®­îc øng dông thµnh c«ng trong mét sè øng dông nh­ ph¸t thanh truyÒn h×nh sè qu¶ng b¸, m¹ng côc bé kh«ng d©y, ®­êng d©y thuª bao sè kh«ng ®èi xøng vµ th«ng tin qua ®­êng d©y t¶i ®iÖn. Trong t­¬ng lai, OFDM sÏ ®­îc ¸p dông trong nhiÒu lÜnh vùc ®Æc biÖt lµ trong th«ng tin di ®éng.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.