tailieunhanh - Đề tài: Chấm điểm tín dụng các doanh nghiệp tại Ngân hàng ngoại thương Việt Nam

Ngay từ khi ra đời, Ngân hàng thương mại đã luôn chứng tỏ vai trò quan trọng của nó trên lĩnh vực tiền tệ với nội dung hoạt động chủ yếu là nhận gửi và cho vay. Ngày nay, trong nền kinh tế thị trường, khi đồng vốn được coi là một trong những điều kiện tiên quyết thì nhu cầu về vốn tín dụng càng cao hơn bao giờ hết. Công cuộc Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá do Đảng khởi xướng, nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020, tránh nguy cơ tụt hậu ngày càng xa với. | Ng©n hµng ph¸t minh lín thø 3 cña loµi ng­êi ngµy cµng kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ, vai trß cña m×nh d­íi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ mét quèc gia. §Æc biÖt trong giai ®o¹n hiÖn nay khi nÒn kinh tÕ thÕ giíi chuyÓn sang xu thÕ héi nhËp cïng ph¸t triÓn víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh khèc liÖt. Th× sù v÷ng m¹nh cña hÖ thèng Ng©n hµng cña mçi quèc gia Ýt nhiÒu ph¶n ¸nh ®­îc vÞ thÕ cña quèc gia ®ã trªn th­¬ng tr­êng quèc tÕ. §èi víi ViÖt Nam, nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vµ yªu cÇu cña qu¸ tr×nh ®æi míi ®Êt n­íc ®ßi hái hÖ thèng ng©n hµng cÇn ph¶i lu«n lu«n hoµn thiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cßn cã nhiÒu thiÕu sãt cña m×nh, trong ®ã cã ho¹t ®éng tÝn dông. TÝn dông ng©n hµng trong thêi gian qua lµ mét c«ng cô ®¾c lùc cña c¸c NHTM trong viÖc gióp nhµ n­íc, ®Èy m¹nh c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt cho c¸c doanh nghiÖp, t¨ng søc m¹nh c¹ch tranh cña ViÖt Nam trªn thi tr­êng thÕ giíi. ViÖc hoµn thiÖn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông ng©n hµng ®ßi hái mang tÝnh chÊt cÊp b¸ch cho c¶ ng©n hµng vµ nÒn kinh tÕ nã chØ kh«ng mang l¹i lîi nhuËn cho ng©n hµng mµ cßn phôc vô trùc tiÕp ®Õn c«ng cuéc ®æi míi cña ®Êt n­íc. Nh÷ng vÊn ®Ò ®· ®Ò cËp trong chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp nµy chØ lµ mét khÝa c¹nh ho¹t ®éng cu¶ ho¹t ®éng ng©n hµng. Hy vong r»ng qua ®ã nh÷ng suy nghÜ cña em cã thÓ ®ãng gãp 1 phÇn bÐ nhá cho nhiÖm vô n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông Ng©n hµng Ngoai th­¬ng ViÖt Nam nãi riªng vµ ViÖt Nam nãi chung. Do thêi gian nghiªn cøu vµ kiÕn thøc cßn nhiÒu h¹n chÕ thiÕu xãt, em mong muèn cã sù h­íng dÉn vµ chØ b¶o cïng nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp quý b¸u cña c¸c thµy c« gi¸o, cña c¸c anh chÞ b¹n bÌ vµ bÊt kú ai quan t©m ®Õn ®Ò tµi nµy ®Ó bµi viÕt ®Çy ®ñ vµ hoµn thiÖn h¬n. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¸m ¬n sù gióp ®ì cña c¸c thµy c« gi¸o, ®Æc biÖt lµ c« gi¸o TS. Phan ThÞ Thu Hµ ®· nhiÖt t×nh gióp em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.