tailieunhanh - Công văn 182/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng

Công văn 182/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc trả lời chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn JGJ 79-2002 của Trung Quốc cho dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 | BỘ XÂY DỰNG ------------- Số: 182/ BXD-KHCN V/v: Trả lời chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn JGJ 79-2002 của Trung Quốc cho dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 2. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------- Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2009 Kính gửi: - Công ty Cổ phần điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2. Bộ Xây dựng đã nhận được Công văn số 132/CPNT2-CV-DA ngày 22 tháng 4 năm 2009 của Công ty Cổ phần điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 xin ý kiến chấp thuận áp dụng Tiêu chuẩn Trung Quốc JGJ 79-2002: “Xử lý nền công trình” cho hạng mục xử lý nền đất yếu bằng phương pháp hút chân không. Căn cứ các quy định tại "Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt nam" do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 7/4/2005, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: - Chấp thuận áp dụng Tiêu chuẩn Trung Quốc JGJ 79-2002: “Xử lý nền công trình” do chủ đầu tư áp dụng cho hạng mục xử lý nền đất yếu bằng phương pháp hút chân không thuộc dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 2. Việc áp dụng tiêu chuẩn này phải đảm bảo tính đồng bộ (tuân thủ các tài liệu viện dẫn trong Tiêu chuẩn JGJ 79-2002) từ khâu thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình. Bộ Xây dựng thông báo để Công ty Cổ phần điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 nghiên cứu thực hiện. Nơi nhận: -Như trên; -Lưu: VP, Vụ KHCN&MT TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG đã ký TS Nguyễn Trung Hoà

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.