tailieunhanh - Công văn 954/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ

Công văn 954/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định thầu cho dự án cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong (Khánh Hoà) và cảng Cửa ngõ quốc tế Hải Phòng | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SỐ gỹĩỷ TTg-KTN . - ------------------ Hà Nội ngày jS tháng 6 năm 2009 V v chỉ định thầu cho dự án cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong Khánh Hoà và cảng Cửa ngõ quốc tế Hải Phòng CÓNG THÔNG TIN DIỆN TỬ CHÍKKrtrò CÔNG VẶN ĐẾN số . Ngày. Í f7tháng. nãmí . KÍnh chuyến . Các Bộ Giao thông vận tải Kế hoạch và Đầu tư Tài chính Xây dựng Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Xét đề nghị của Tổng công ty Hàng hải Việt NaiTỊ các văn bản số 580 HHVN-KHĐT ngày 16 tháng 4 năm 2009 và số 698 HHVN-KHĐT ngàỵ 12 tháng 5 năm 2009 và ý kiến của Bộ Giao thông vận tải văn bản số 3658 BGTVT-QLXD ngày 4 tháng 6 nãm 2009 Bộ Kế hoạch yà Đầu tư văn bản số 3486 BKH-QLĐT ngày 19 tháng 5 năm 2009 về cơ chế chỉ định thầu cho dự án cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong Khánh Hoà và cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau 1. Đối với Dự án cảng trurig chuyển quốc tế Vân Phong Khánh Hoà - - Để sớm khởi công xây dựng cảng trung chuyển Container quốc tế đầu tiên ở nước ta về nguyên tắc cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu thực hiện các công việc sau tôn xây dựng kè dưới nước bảo vệ khu đất cảng xây dựng cầu tàu tường chắn đất sau bến và tư vấn quản lý dự án cung cấp dịch vụ kiểm toán của Dự án cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong giai đoạn khởi động như đề nghị cqa Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại các văn bản trên. Việc chỉ định thầu các công việc trên phải thực hiện theo đúng các quy định hiện hành. - Bộ Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 87 VPCP-KTN ngày 6 tháng 01 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ về việc chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lập phương án kêu gọi nhà đầu tư nước ngoài có uy tín năng lực và kinh nghiệm tham gia đâu tư dự án. 2. Đối với Dự án cảng cửa ngõ quốc té Hải Phòng - Đe Dự án trọng điểm này sớm được khởi công xây dựng đáp ứng yêu càu phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.