tailieunhanh - Quyết định 56/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội

Quyết định 56/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị và cải tạo, sắp xếp lại các đường dây, cáp đi nổi trên địa bàn thành phố Hà Nội | UY BAN NHÂN DAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHÔ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 2009 QĐ-ƯBND Hà Nội ngàytháng 3 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành Quy định về quản lý xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị và cải tạo sắp xếp lại các du ông dây cáp đi nổi trên địa bàn thành phố Hà Nội ủv BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 11 2003 Căn cứ Luật Xây dựng số 16 2003 QH11 năm 2003 Cãn cứ Nghị định số 41 2007 NĐ-CP ngày 22 3 2007 của Chính phủ về xây dựng ngầm đô thị Căn cứ Nghị định số 126 2004 NĐ-CP ngày 26 5 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng quản lý hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà Căn cứ Nghị đinh số 146 2007 NĐ-CP ngày 14 9 2007 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ Căn cứ Quyết định số 19 2006 QĐ-BCN ngày 11 07 2006 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành tiêu chuẩn 11 TCN 18-2006 Quy phạm trang bị điện Căn cứ Quyết định số 54 2006 QĐ-BBCVT ngày 25 12 2006 của Bộ Bưu chính - Viễn thông về việc ban hành tiêu chuẩn ngành TCN 68-254 2006 -Công trình ngoại vi viễn thông - Quy định kỹ thuật Căn cứ Quyết định số 22 BXD ngày 30 5 2007 của Bộ Xây dựng ban hành Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCXDVN 104 2007 Đường đô thị-Yêu cầu thiết kế Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình 1176 ngày 03 3 2009 và Báo cáo thẩm định số 287 STP-VPPQ ngày 26 02 2009 của Sở Tư pháp QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị và cải tạo sắp xếp lại các đường dây cáp đi nổi trên địa bàn thành phố Hà Nội . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau lộ ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Vãn phòng UBND Thành phố Giám đốc các Sở Xây dựng Thông tin và Truyền thông Công Thương Quy hoạch Kiến trúc Ke hoạch và Đau tư Tài chính Giao thông vận tải Công an Thành phố Chủ tịch ủy ban nhân dân các thành phô Hà Đông Sơn Tây Chủ tịch Ưỷ ban

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.