tailieunhanh - Công văn 1126/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng ý kiến

Công văn 1126/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng ý kiến về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai | BỘ XÂY DỰNG ---------------- Số: 1126/BXD-KTQH V/v: ý kiến về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------- Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2009 Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 4029/UBND-CNN ngày 26/5/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc xin ý kiến việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Biên Hoà, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Theo Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Biên Hoà đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 227/2003/QĐ-TTg ngày 06/11/2003 thì có 4 cầu nối liền từ xã Hiệp Hoà với các phường Thống Nhất, Tân Mai, Bình Đa và An Bình. Tuy nhiên, để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội, khai thác các tuyến đường đang thực hiện đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng thống nhất về nguyên tắc việc nghiên cứu điều chỉnh cục bộ bổ sung cầu đường bộ qua sông Cái theo kiến nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Đề nghị Uỷ ban nhân dân Tỉnh bổ sung bản đồ Định hướng phát triển không gian toàn Thành phố, vị trí cầu đường bộ dự kiến bổ sung, mối quan hệ với cầu hiện hữu, dự kiến theo quy hoạch và mạng lưới giao thông toàn Thành phố; các chỉ tiêu kỹ thuật của cầu đường bộ (về bề rộng mặt cầu, tĩnh không thông thuyền ) làm cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng làm cơ sở để Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nghiên cứu triển khai./. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP, Vụ KTQH. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (Đã ký) Cao Lại Quang

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.