tailieunhanh - Công văn 345/TC/TCDN của Bộ Tài chính

Công văn 345/TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc ưu đãi về tiền thuê đất đối với doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP | C¤NG V¡N CñA Bé TµI CHÝNH Sè 345/TC/TCDN NGµY 09 TH¸NG 01 N¡M 2004 VÒ VIÖC ¦U §·I VÒ TIÒN THU£ §ÊT §èI VíI DOANH NGHIÖP NHµ N¦íC Cæ PHÇN HO¸ THEO NGHÞ §ÞNH Sè 44/1998/N§-CP KÝnh göi: - C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, - UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng, - Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng, C¨n cø c«ng v¨n cña Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnhphè vµ mét sè c«ng ty cæ phÇn ®Ò nghÞ xem xÐt ®iÒu chØnh viÖc thùc hiÖn ­u ®·i vÒ tiªn thuª ®Êt theo h­íng dÉn cña Bé Tµi chÝnh t¹i Th«ng t­ 98/2002/TT-BTC cho phï hîp víi quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP ngµy 8 th¸ng 7 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ. Sau khi nghiªn cøu, Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn nh­ sau: §èi víi c¸c C«ng ty cæ phÇn ®­îc thµnh lËp tõ cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc theo NghÞ ®Þnh sè 44/1998/N§-CP ngµy 29 th¸ng 6 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ vÒ chuyÓn doanh nghiÖp nhµ n­íc thµnh C«ng ty cæ phÇn, nÕu ®¸p øng ®­îc c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP ngµy 08 th¸ng 7 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t­ rong n­íc (söa ®æi) sè 03/1998/QH10 th× vÉn tiÕp tôc ®­îc h­ëng c¸c ­u ®·i ®Çu t­ theo møc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP (®èi víi doanh nghiÖp kh«ng lµm thñ tôc cÊp giÊy chøng nhËn­u ®·i ®Çu t­) vµ møc x¸c ®Þnh t¹i giÊy chøng nhËn ­u ®·i ®Çu t­) vµ møc x¸c ®Þnh t¹i giÊy chøng nhËn ­u ®·i ®Çu t­ ®· ®­îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp (®èi víi doanh nghiÖp ®· ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn ­u ®·i ®Çu t­) cho thêi gian cßn l¹i. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã v­íng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó xem xÐt, gi¶i quyÕt./.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.