tailieunhanh - Đề thi thử đại học môn hóa - đề số 10

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn hóa - đề số 10', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | H Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi đối tượng Mã đề thi 010 Ỉptỉ ĐỀ THI ĐẠI HỌC Môn thi Hoá học - Không Phân ban Thời gian làm bài 90 phút Số câu trắc nghiệm 50 Mã đề 010 Họ tên thí sinh . Số báo danh . Câu 1. Cặp chất nào sau đây phản ứng với nhau mạnh nhất xét ở cùng điêu kiện A. Na và Cl2 B. Al và CI2 C. K và CI2 D. Ca và CI2 Câu 2. Giả sử H có 3 đồng vị S có 1 đồng vị O có 3 đồng vị. Số phân tử H2SO4 có thê có là A. 72 B. 90 C. 378 D. kêt quả khác Câu 3. Câu nào sau đây sai A. Liên kêt trong đa số tinh thê hợp kim vẫn là liên kêt kim loại B. Kim loại có tính chất vật lý chung tính dẻo tính dẫn điện dẫn nhiệt có ánh ki C. Đê điêu chê Mg Al người ta dùng khí H2 hoặc CO đê khử oxit kim loại tương C. Đê điêu chê Mg Al người ta dùng khí H2 hoặc CO để khử oxit kim loại tương ứng ở nhiệt độ cao D. Các thiêt bị máy móc bằng sắt tiêp xúc với hơi nước ở nhiệt độ cao có khả năng bị ăn mòn hóa học Câu 4. Cho CO2 lội từ từ vào dung dịch chứa KOH và Ca OH 2 có thê xảy ra các phản ứng sau 1. CO2 Ca OH 2--- CaCO3 ị H2O 3. Co2 K2CO3 H2O--- 2KHCO3 Thứ tự các phản ứng xảy ra là A. 1 2 3 4 B. 1 2 4 3 2. CO2 2KOH----- K2CO3 H2O 4. Co2 CaCO3 H2O - Ca HCO3 2 C. 1 4 2 3 D. 2 1 3 4 Câu 5. Cấu hình electron đúng của nguyên tố Cu Z 29 là 2 6ợ - 2 6 10 1 2 2 6ợ - 2 6 9 2 . 1S 2s 2p 3s 3p 3d 4s B. 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s C2 2 6 2 6 1 10 2 2 6 2 6 2 9 . 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d D. 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d Câu 6. Supephôtphat kép có thành phần chính là A. Ca2 PO4 2 B. CaHPO4 C. Ca H2PŨ4 2 D. Ca H2PO4 2 CaSO4 Câu 7. Trong công nghiệp HCl có thể điều chế bằng phương pháp sulfat theo phương trình phản ứng 2NaCl tinh thể H2SO4 đặc - 2HCl T Na2SO4 Tại sao phương pháp này không được dùng để điều chế HBr và HI A. Do tính axit của H2SO4 yếu hơn HBr và HI B. Do NaBr và Nai đắt tiền khó kiếm C. Do HBr và HI sinh ra là chất độc D. Do có phản ứng giữa HBr HI với H2SO4 đặc nóng Câu 8. Để nhận biết được 4 kim loại Ag Na Mg và Al. Chỉ cần dùng hóa chất nào sau đây A. H2O B. NaOH loãng C. HCl loãng D. dung dịch NH3 Câu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.